00571-2015-0005

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-138 от 10.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Генерал Владимир Вазов" № 3, За: Златина Фарлалиева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 871446; 0359 0887096765, E-mail: zfarlalieva@vik-bugas.com, Факс: 056 842979

Място/места за контакт: Златина Фарлалиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-burgas.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/contracts/view/36/.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Подмяна на водопровод по ул. „Девети септември“ в участъка от ул. „Чукарлийка“ до ул. „Странджа“, с. Равнец, Община Бургас“ по сключено Рамково споразумение - ЛОТ 1 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Сключено на 28.10.2014 г. Рамково споразумение за изпълнение на аварийни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години. ЛОТ 1 – „Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Бургас”; ЛОТ 2 - Строително монтажни работи, ремонт и/ или реконструкция на канализационни мрежи на територията на област Бургас.; ЛОТ 3 – Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.; ЛОТ 4 – Подмяна и/ или ремонтно - рехабилитационни дейности - част електротехническа и автоматизация, на сгради на дружеството на територията на област Бургас.; ЛОТ 5 - Подмяна и/ или ремонтно -рехабилитационни дейности - част машини и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас.; ЛОТ 6 – Строително монтажни работи, направа хоризонтални сондажи за прокарване на комуникации на територията на област Бургас.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. Консорциум "Билдникс - БСК" ДЗЗД; 2. "Водоканалстрой" ООД; 3. "Северни води" ООД; 4. "ГСИ Балкани" ЕООД; 5. "Дар 55" ЕООД; 6. "Понсстройинженеринг" ЕАД; 7. "ПСТ Аква" ДЗЗД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: РД-09-418 от 09.06.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2014-0020

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Ганчо Йовчев Тенев
Длъжност: Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас