Версия за печат

00301-2015-0003

BG-Бургас: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД, бул. "Стефан Стамболов" № 73, За: Ирена Петкова, България 8000, Бургас, Тел.: 0879 358008, E-mail: mbalburgas@abv.bg

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

"Многопрофилна болнца за активно лечение - Бургас" АД, бул. "Стефан Стамболов" № 73, За: Ирена Петкова, България 8000, Бургас, Тел.: 0879 358008

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 25
Място на изпълнение: "МБАЛ - Бургас" АД
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на „МБАЛ – Бургас” АД.” В предмета на процедурата са включени категории отпадъци, съгласно Приложение №1 към НАРЕДБА № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците. 1. Обособена позиция №1 - 18 01 02 „Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)”. Отпадъците са продукт от оперативна и патоанатомична дейност на „МБАЛ – Бургас” АД, със състав Н9 и Н14. – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Прогнозно количество – 4 тона. 2. Обособена позиция №2 - 18 01 03 „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекци”, код D15 – дейности по съхранение, до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от буква „А” до буква „О”, освен дейността по временно съхраняване до събиране на отпадъците от мястото на образуването им. Произход на отпадъците – от медицинска дейност. Състав и свойства – полимери, стъкло, целулоза, органични вещества, Н9 и Н14. Прогнозно количество – 120 тона. 3. Обособена позиция № 3 - 18 01 06 „Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества” – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Произход на отпадъците – от лабораторна дейност и от дейности по дезинфекция в лечебното заведение. Състав – органични и неорганични вещества. Прогнозно количество – 4 тона.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524200

Описание:

Услуги по третиране на отпадъци от болници и други медицински заведения

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Обособена позиция №1 - 18 01 02 „Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)”- 4 тона; 2. Обособена позиция №2 - 18 01 03 „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекци” - 120 тона; 3. Обособена позиция № 3 - 18 01 06 „Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества” – 4 тона.

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. Предвид обстоятелството, че стойността на поръчката е в рамките на стойностните прагове по чл. 14, ал.3 от ЗОП, на основание чл. 59, ал. 5, т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в процедурата. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банкова сметка МБАЛ – Бургас” АД: IBAN BG25SOMB91301010002901, BIC SOMBBGSF – „Общинска банка” АД, гр. Бургас, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Съответният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Изпълнителят на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко за срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията следва да бъде внесена преди подписване на договора по банкова сметка, която е указана в обявлението за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва отсрочено в срок до 60 дни след издаване на фактура, чрез банков превод в по сметка на Изпълнителя. Фактурирането се извършва всеки път на база на фактически предадените количества от страна на Възложителя, съгласно екземпляр № 6 на идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8 от Наредба №2/2013г. на МОСВ. Плащането се извършва в лева, след представяне на приемателно – предавателен протокол по образец на „МБАЛ – Бургас” АД и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Документи относно търговско правния статут на участника: 1.1. ЕИК, а когато участникът е физическо лице – документ за самоличност. При участници обединения се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.2. Копия на документи за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност - заверени от участника с подпис и печат. 2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от ЗОП, – попълва се Образец № 5, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5. 3. Разрешение за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, издадено по смисъла на чл.35 от Закона за управление на отпадъците. В регистрационния документ трябва да фигурират кодовете на опасните отпадъци от дейността на „МБАЛ – Бургас” АД - нотариално заверено копие 4. Копие на застрахователна полица за направена задължителна застраховка на работниците и служителите за риск „Трудова злополука“ съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“ и ЗАПОВЕД № РД-01-815 на Министерство на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г.; 5. Копие на договор или акт за собственост на автоклав – представя се от участниците, които притежават разрешение само за транспортиране на отпадъци; 6. При условията на участие по обособена позиция №2, участниците следва да представят копие на договор или акт за собственост на инсинератор - представя се от участниците, които притежават разрешение само за транспортиране на отпадъци; Участниците, притежаващи автоклав и инсинератор, не представят копие от сключен договор, а удостоверяват, че разполагат със същите чрез Разрешение по чл.35 от ЗУО за извършване на дейност по оползотворяване на опасни болнични отпадъци; 7. Копие на договор с организацията по оползотворяване и/или с ПУДООС – при условията на участие по обособени позиции №1 и №3. 8. Декларация, че участникът има на разположение контейнери от 60 литра- 125 бр.;контейнери от 12 литра – 5 бр.;контейнери от 6 литра- 76 бр.;контейнери от 0.6 литра – 45 бр., които ще предостави за ползване на Възложителя; 9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително и условията на труд – Образец № 15.Информация относно наличие или липса на обстоятелствата, посочени в Декларацията, участниците могат да получат от Инспекция по труда по регистрация на търговеца;; 10. Декларация за запознаване с документацията – Образец № 3; 11. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4; 12.Декларация за участие по обособени позиции – Образец № 12. 13. Декларация за наличие/липса на подизпълнители – Образец № 7; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: o имената на подизпълнителите и o процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнител. 14. Декларация за участие като подизпълнител- Образец № 8 (представя се при наличието на такива); Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител. 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договор- Образец № 9; 16. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6; 17. Заявление за участие – Образец № 1; 18. Административни сведения – Образец № 2; 19.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - Удостоверение от банка или - Копия заверени “Вярно с оригинала” на ОПР и баланс за предходната финансова година.
Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с минимален финансов ресурс от 125 000 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а) Списък на договорите сключени през последните три години, считано от крайната дата за представяне на предложенията, в който списък са изброени договори с предмет, идентичен с предмета на процедурата, придружен от заверени копия на същите. б) Доказателства за собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица транспортни средства, които ще бъдат изпълзвани при изпълнение на поръчката. Представят се талони на МПС и доказателства, че декларираните транспортни средства са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката, както и доказателства относно наличие на маркировка съгласно нормативните изисквания; в) Декларация, съдържаща списък на техническите лица (с посочване на имената и заеманата длъжност), които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и копия на ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас;
Минимални изисквания: а) Списък на договорите сключени през последните три години, считано от крайната дата за представяне на предложенията, в който списък са изброени договори с предмет, идентичен с предмета на процедурата, придружен от заверени копия на същите. б) Доказателства за собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица транспортни средства, които ще бъдат изпълзвани при изпълнение на поръчката. Представят се талони на МПС и доказателства, че декларираните транспортни средства са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката, както и доказателства относно наличие на маркировка съгласно нормативните изисквания; в) Декларация, съдържаща списък на техническите лица (с посочване на имената и заеманата длъжност), които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, както и копия на ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.03.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.03.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.03.2015 г.  Час: 11:00
Място

аула на "МБАЛ - Бургас" АД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по настоящата процедура са съкратени на основание чл. 64, ал.3 от ЗОП, поради факта на изпращане на обявлението по електронен път, както и предоставяне на пълен достъп до документацията по електронен път, считано от датат на публикуване на обявлението. Същата може на бъде намерена на електронен адрес: http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356190

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.02.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №1 - 18 01 02
1) Кратко описание

„Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)”. Отпадъците са продукт от оперативна и патоанатомична дейност на „МБАЛ – Бургас” АД, със състав Н9 и Н14. – временно съхранение, транспортиране и унищожаване.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци

3) Количество или обем

Прогнозно количество – 4 тона

Прогнозна стойност, без ДДС
12000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №2 - 18 01 03
1) Кратко описание

„Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекци”, код D15 – дейности по съхранение, до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от буква „А” до буква „О”, освен дейността по временно съхраняване до събиране на отпадъците от мястото на образуването им. Произход на отпадъците – от медицинска дейност. Състав и свойства – полимери, стъкло, целулоза, органични вещества, Н9 и Н14.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци

3) Количество или обем

120 тона

Прогнозна стойност, без ДДС
226000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 3 - 18 01 06
1) Кратко описание

„Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества” – временно съхранение, транспортиране и унищожаване. Произход на отпадъците – от лабораторна дейност и от дейности по дезинфекция в лечебното заведение. Състав – органични и неорганични вещества.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци

3) Количество или обем

4 тона

Прогнозна стойност, без ДДС
12000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24