Версия за печат

00797-2015-0007

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: 298 от 10.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бургас, ул."Александровска" № 26, За: Валерия Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 841541

Място/места за контакт: Дирекция "ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/21019.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Упражняване на авторски надзор и контрол на изпълнение на проекта за обект: „Преустройство и реконструкция на колективно средство за защита – съществуващо скривалище и адаптацията му за мирновременно използване като Интерактивен атракцион „Подземен град“ с местонахождение: УПИ I, кв. 1, по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас, имот с идентификатор 07079.618.214.45, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас.“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища“, публикувана в РОП с уникален номер 00797-2013-0068 и сключен в резултат на нея договор с изх. № 93-ОП-100(30)/10.02.2014 с „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ” ООД, ЕИК 121612261 за инвестиционен проект, във фаза: ИИП и РИП за Интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища, на стойност 73980 лв. с вкл. ДДС. Към настоящият момент Община Бургас разполага с разработен от „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ- АРХИТЕКТИ” ООД, идеен инвестиционен проект за Интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища. Обектът е първа категория, съгласно чл.2, ал.3, т.2 и ал.12 и чл.3 от Наредба № 1 на МРРБ от 01.07.2003г. за номенклатура на видовете строежи и чл.137, ал.1, т.1, букви „в“, „м“, „н“ от ЗУТ. За обекта има издадени: Разрешение за строеж № 95 – „З“/21.11.2014г., ОСИП по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ С № 14-026 от „Костов и синове“ ООД гр.Бургас; Технически паспорт от „Костов и синове“ ООД гр.Бургас; Становище от ОУПБЗН – Бургас № ПТ- 350/14.08.2014г. със заключение, че идейния инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност; Положително становище на МОСВ – РИОСВ Бургас; Становище от Министерство на културата за съгласуване изменение на ПУП-ПЗ и идейния инвестиционен проект; Предварителни договори за присъединяване със заинтересованите ведомства. Община Бургас е обявила в РОП „открита“ по вид процедура за възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане на интерактивен атракцион „Подземен град“ в Приморски парк бивши бомбоубежища“ , публикувано в РОП с уникален номер: 00797-2014-0047 и сключен в резултат на нея договор с изх. 93-ОП-86/8/13.10.2014г., с „АНДЕЗИТ“ ООД, ЕИК: 812161713, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Чаталджа“ №3, представлявано от Стефан Димитров – управител на стойност 1249945.95лв., без вкл. ДДС. За законосъобразното извършване на строителството по проекта е необходимо и сключване на договор за упражняване на авторски надзор. След извършен преглед на всички материали и предвид гореописаните мотиви, възложителят следва да проведе процедура на договаряне без обявление. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП- когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на: - авторски или други права на интелектуална собственост;- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Видно от описаните факти, налице са авторски права върху идеен инвестиционен проект, разработен за нуждите на възложителя от лицето, поканено в настоящето договаряне, а именно „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ- АРХИТЕКТИ” ООД. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които пораждат необходимостта от упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта, тази дейност може да се осъществи само от лицата, които са автори на инвестиционния проект. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Мотивиран от горното, считам, че са налице предпоставки за избор на настоящата процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ДО АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ УЛ. „ЛЕГЕ” № 4 ГР. СОФИЯ ДО „АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ- АРХИТЕКТИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ №4а, ет.4, оф.1, ЕИК 121612261, тел. 02 862 19 78 и факс: 02/ 864 16 14, представлявано от арх.Радомир Серафимов

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозна стойност – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без вкл. 20% ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който възложителя разполага. При подаване на оферта, участникът следва да съобрази ценовото си предложение с финансовия ресурс, определен от Възложителя.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Йорданка Ангелова Бенова- Ананиева
Длъжност: Зам.- кмет при Община Бургас