00397-2015-0002

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: ПЗ - 12 от 10.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1059.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.12 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Текуща правна помощ и обслужване на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора”. Избраният за изпълнител ще е длъжен да осъществява задълженията си при условията на задължително ежеседмично присъствие в дружеството в рамките на петнадесет часа, както и при допълнително повикване в работните дни от седмицата, без събота и неделя. При изпълнение на задълженията си избраният за изпълнител ще следва ежеседмично в рамките на петнадесет часа да извършва текущо правно обслужване по проблеми и казуси възникнали при и по повод изпълнение на задълженията на служители на Възложителя. При допълнително възлагане извън задължителните петнадесет часа, изпълнителят следва да започне извършването на възложената работа в подходящ срок, но не по-късно от 1 ден от предоставянето на необходимите за работа данни. При необходимост от устна консултация, същият следва да я извърши веднага и на място, освен ако правната или фактическа сложност на поставените проблеми не изискват допълнително проучване и използване на данни, за събирането на които е необходим определен период от време. В случай, че възложителят поиска, изпълнителят следва да представи в писмен вид вече дадената устна консултация. Изпълнителят е длъжен да пази информацията, административните и служебни тайни на възложителя, станали му известни при, или във връзка с извършваната работа за времето на действие на сключения договор и до три години след прекратяването му. За работата си, изпълнителят следва да представя отчети на всяко тримесечие.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотив за избора на процедурата – съгласно чл. 103, ал. 2, т. 12 от ЗОП, когато поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3, Възложителят взема решение за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление .

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

адвокат МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЧАНОВА - адрес : ГР.СТАРА ЗАГОРА, ул. „Майор Т. Кавалджиев“ № 72, ап. 2, ет. 1.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/public/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Румен Тенев Райков
Длъжност: Управител