Версия за печат

00372-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 173 от 05.02.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, Р. България 1849, София, Тел.: 0882 826677, E-mail: doychinova@ncpedu.net

Място/места за контакт: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hrdevelopmenteu.com.

Адрес на профила на купувача: www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=47.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование
Друг: обучение и квалификация


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за служебните автомобили на ЦРЧРРИ", чрез борсова сделка, за срок от 24 месеца, считано от 07.03.2015 г. за прогнозно количество гориво 56 000 литра, от които 14 000 литра безоловен бензин и 42 000 литра дизелово гориво, при максимално допустим разход в размер на 122 000 лева без ДДС за срока на договора, независимо от заявеното количество.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на настоящата поръчка "Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за служебните автомобили на ЦРЧРРИ" включва следните кодове по СРV - 09132100-4 с наименование "Безоловен бензин", 09134200-9 с наименование "Дизелово гориво" и 09211000-1 с наименование "Смазочни масла и препарати", включение в приложението по чл. 38, ал. 1 от ППЗОП. Борсовата сделка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, е предпочитана за реализиране на обществена поръчка, предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове, отчитайки и факта, че с избора на тази процедура се дава възможност за участие на всички потенциални изпълнители, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.02.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Росен Владимиров Тумбев
Длъжност: Директор