Версия за печат

00541-2015-0001

BG-Бяла: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, За: инж. Коста Стоянов, РБългария 9101, Бяла, Тел.: 05143 2379, E-mail: byala_mayor@abv.bg, Факс: 05143 2379

Място/места за контакт: Община Бяла

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala.org.

Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/%7B6CACDE4C-C44F-42E1-96D5-BABD0AF9FFD6%7D.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Екопарк "Еника"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на Община Бяла
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката включва Строително-монтажни работи по изграждане на Екопарк "Еника" по следните части: „Архитектура и строителство“, „Електрическа“, „Водоснабдяване и Канализация“ и „Паркоустройство“. Предвидено е изграждането на една рибарска хижа - селскостопанска постройка с мостик, беседка тип „А“ с мостик , беседка тип „Б“ с мостик, беседка тип „В“ с мостик , паркинг за автомобили , тротоар и зелени площи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се да се извършат строително-монтажни работи, съгласно одобрен инвестиционен проект, като реализацията на проекта предвижда дейности по следните части: „Архитектура и строителство“, „Електрическа“, „Водоснабдяване и Канализация“ и „Паркоустройство“. Предвидено е изграждането на една рибарска хижа - селскостопанска постройка с мостик с РЗП 230,25 м2, беседка тип „А“ с мостик с РЗП 27 м2, беседка тип „Б“ с мостик с РЗП 27 м2, беседка тип „В“ с мостик с РЗП 30 м2, паркинг за автомобили в т.ч. маневрена площ от 1310 м2, паркоместа за 26 автомобила + 1 за превозно средство за хора с увреждания с площ от 395 м2, тротоар с площ 190 м2, пешеходна алея с площ 425 м2 и зелени площи 3569 м2. Количествата са описани подробно в Количествено-стойностна сметка, приложение към документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
457961.18 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

20.08.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 4 000.00 лв. (Четири хиляди лева). Гаранцията за участие може да бъде внесена като парична сума или под формата на банкова гаранция. Вида и формата на гаранцията се избира от участника. Ако гаранцията за участие в процедурата се представя под формата на парична сума, следва да бъде платена по следната банкова сметка на Община Бяла: IBAN: BG 18 STSA 9300 3300 8011 26; BIC: STSABGSF; Банка ДСК ЕАД.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се при сключването му под формата на парична сума (вносима по горепосочената банкова сметка) или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка. Срок на валидност на гаранциите: при банкова гаранция за участие- не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите.; при банкова гаранция за изпълнение – не по-малко от 2 (два) месеца, след датата на приключване на договора. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение на договора. Когато Участникът или избрания изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за авансово плащане. Размерът на гаранцията за авансово плащане е равен на 100 % от стойността на авансовото плащане по договора (без ДДС) в лева. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина на финансиране са както следва: 1. Възложителят превежда 20 (двадесет) % аванс на изпълнителя от стойността на договора в срок до 30 (тридесет)календарни дни след представяне на оригинална фактура от Изпълнителя и банкова гаранция върху пълния размер на авансовото плащане след откриване на строителна площадка. 2. Междинни плащания - в общ размер до 50 % от стойността на договора, без ДДС - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица акт за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнението на съответен/съответни етапи от инвестиционния проект и линейния план - график; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от акта; От междинното плащане се приспада платения аванс; 3. Окончателно плащане в размер на разликата до 100 % между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и междинните плащания - в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, предмет на поръчката и представяне на оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2(предложение първо) т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани извършване на строително-монтажни работи, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т. 1, т.2(предложение първо)т. 4 и т. 5 от Закона за обществените поръчки. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,т. 1,т.2(предложение първо) т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. За обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно декларирането им от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика. Съдържание на Плик №1: 1) Списък на документите и инф-ята, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2) Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец № 1 , което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща инф-я в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл.електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В Образец №1 Участникът посочва дали ще ползва подизпълнители, наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) и декларира: 1. че приема условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор; 2. че при изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда; Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството и услугите са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/). Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Приложения към Образец №1: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №1 към Образец №1 ). Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. ; 5) Декларация от членовете на обединението за ангажираност към поръчката – попълнен и подписан образец №2 ; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец №3 /при приложимост/ ;7) Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие.; 8)Доказателства за технически възможности, съгл. раздел III.2.3.;9) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП -попълнен и подписан образец №8.;10)Декларация за направен предварителен оглед на района и за запознаване с условията на строителната площадка– Образец №9 Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по точка 2) се представя в официален превод, а документите по точка 8), когато са на чужд език се предоставят и в превод. Др. изисквания са посочени в раздел VІ.3.) Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма изисквания
Минимални изисквания: Няма изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка (Образец № 4). Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: - Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или - Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или - Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Декларация-списък на екипа от ръководни технически лица, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец№ 5) 3. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт, съгласно (Образец№ 6) от документацията за участие, подписана от същия (Образецът се попълва когато експертът не е служител на Участника в процедурата). 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство – по (образец №7). 5. Декларация /свободен текст/, че за срока на договора, ще осигури застраховка гражданска отговорност на механизацията, машините и автомобилите, както и че същата е преминала редовен годишен технически преглед. 6. Заверено от участника копие на валиден Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документъите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката. За „строителство с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката”, Възложителят ще приема строителство с предмет: изграждане на сгради и съоръжения и/или изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на зелени площи, паркове, спортни съоръжения, градини места за отдих, пешеходни зони и/или алеи 2. Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката: За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните лица: Ръководни служители: – 1 (един) брой Ръководител екип – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна. Опит: минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителството. – 1 (един) брой Технически ръководител – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна или „строителен техник”, специалност „Архитектура и строителство“ или еквивалентна. Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителството. – 1 (един) брой Геодезист – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Геодезия“ или еквивалентна. Опит: минимум минимум 3 г. стаж по специалността; – 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: Средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството. 3. Изисквания към техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката: За изпълнение на предмета на поръчката, е необходима минимум по 1 бр. от следната механизация, машини и автомобили: • Комбиниран багер • Челен товарач • Автомобил – самосвал • Автомобил – бетоновоз • Автомобил – автокран За изпълнение на предмета на поръчката, е необходима минимум по 1 бр. от следната малогабаритна механизация: • Ел. Агрегат 4. Участниците следва да са сертифицирани по EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката. Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка (Работна програма,Обяснителна записка); тежест: 40
Показател: Предлагана цена; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ОП-1 -15

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие в профила на купувача на интернет адрес: http://e-obp.eu/bp/Document/%7B6CACDE4C-C44F-42E1-96D5-BABD0AF9FFD6%7D Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа, всеки работен ден в сградата на Община Бяла до изтичане на срока за получаване на офертите на адрес: град Бяла, област Варна ул. "Андрей Премянов" №29 срещу заплащане на сумата от BGN 12,00 (Дванадесет лева) с ДДС. Документацията за участие се заплаща по банков път по сметка: Банка ДСК ЕАД; IBAN: BG 89 STSA 9300 8400 2757 00; BIC: STSABGSF, вид плащане: 447000 Документът за размножаване на документацията не е изискуем документ като съдържание на Плик №1 от офертата на участниците. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.02.2015 г.  Час: 13:00
Място

Заседателната зала на община Бяла, находяща се в град Бяла, обл. Варна, ул. "Андрей Премянов" №29

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите на участниците, както и на плика с предлагана цена, са публични и на тези действия на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Бяла.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

по Мярка 4.1. „Развитие на Рибарските области“, Подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на Местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на Рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на Рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за Рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел III.2.1) "Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписване в професионални или търговски регистри" Плик №2 с надпис "Предложението за изпълнение на поръчката". Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец № 10 –Техническо предложение за изпълнение на поръчката, влючващо и срок за изпълнение, изготвено по образеца при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, ведно с приложенията към него( Приложение № 10.1 - Работна програма (текстова част); Приложение № 10.2 – Обяснителна записка; Приложение № 10.3 - Подробен Линеен календарен график;), към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по Образец № 11 относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива. Плик №3 с надпис "Предлагана цена". Този плик следва да съдържа попълнен образец на Предлаганата цена - оригинал. Ценовата оферта (в оригинал) се подготвя от участника по образец №12 от документацията за участие. Попълненената количествено – стойностна сметка(приложение 12.2) и Показатели за ценообразуване (приложение 12.1) се прилагат като приложение към Предлаганата цена. Процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда, съгласно чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП (Опростени правила). Възложителят ще се възползва от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и ще съкрати срока от 40 дни със седем дни, тъй като обявлението ще бъде изпратено по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Бяла, раздел "Профил на купувача" -http://e-obp.eu/bp/Document/%7B6CACDE4C-C44F-42E1-96D5-BABD0AF9FFD6%7D, поради което срокът за подаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни. Документацията за участие не се закупува. Желаещите да получат документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да изтеглят същата от сайта на Община Бяла, раздел "Профил на купувача" -http://e-obp.eu/bp/Document/%7B6CACDE4C-C44F-42E1-96D5-BABD0AF9FFD6%7D В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е длъжен да качи на сайта на общината променената документация.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ