Версия за печат

01135-2015-0001

BG-Банско: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р. България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirin.bg/.

Адрес на профила на купувача: opos.pirin.bg/процедура-00530-2015-0001-извършване-на-строите/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Област Благоевград.
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”. Пълното описание на обхвата на строителните дейности по отделните обособени позиции се съдържа в техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212000, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни работи на терени на паркове

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; За Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”

Стойност, без да се включва ДДС
180203 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.08.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за Обособена позиция № 1 – 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, за Обособена позиция № 2 - 200 /двеста/ лева, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да бъде със срок на валидност минимум 6 (шест) месеца след изтичане срока на договора по съответната обособена позиция. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно. Възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 10 (десет) % от стойността на договора, изплатени в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора и при условието на т.5 2. Междинно плащане: предвижда се едно междинно плащане в размер до 60 (шестдесет) % от стойността на договора. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция, срещу представен Акт (Протокол № 19) за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обекта и оригинална фактура. Общият размер на авансовото и междинното плащане не могат да надвишават 70% от стойността на Договора. 3. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява като от стойността на договора се приспаднат авансовото и междинното плащане на действително извършените строително-монтажни работи. 4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9. 5. Извършване на авансовото плащане е допустимо след представяне на фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане 6. Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 7. Междинното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след актуване на извършения обем СМР. Основание за извършване на междинно плащане е одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол, придружен от необходимите документите. 8. Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на: - цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности свързани с направените разходи; - приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19) и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство на този етап. - фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която е приспадната стойността на дадения аванс. 9. Извършването на окончателното плащане е допустимо след представяне на документите, необходими и при извършване на междинното плащане, включително всички документи по ЗУТ за приемане на обекта и спазване на изискванията за тяхното съставяне. Окончателното плащане се извършва: - в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на приемо - предавателен протокол за приемане на строителните дейности на обекта от Възложителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Настоящата поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания /в частта за всички обособени позиции/. Определените от възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл. 16 г, ал. 5, т. 2 от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. В случай, че участник представи ценова оферта, надвищаваща прогнозната стойност за съответната обособена позиция, или представи ценова оферта надвишаваща посочената в техническата спецификация стойност за съответния обект, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. В случай, че участник представи ценова оферта при която сборът между предложената цена за изпълнение на СМР и включените 10 % непредвидени разходи, надвишава прогнозната стойност за съответната дейност посочена в документацията за участие, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Важно! Участниците представят толкова плика № 1 „Документи за подбор", № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и № 3 "Предлагана цена" за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Всички комуникации и действия на Възложит. и на участ-те, свързани с наст-та процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възло-ля и участниците се извършва по един от следните начини: Лично-срещу подпис;По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;Чрез куриерска служба с обратна разписка;По факс;По елект. път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;Чрез комбинация от тези средства. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/електронен адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юр-то лице или от лицето, посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или електронен адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/електронния адрес/факса, известен на изпращача. Обменът и съхраняването на инф-ия в хода на провеждане на процедурата за възлагане на общ-та поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите. Реш-та на възл-ля, за които той е длъжен да уведоми участ-те и док-те, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по елект. път при условията и по реда на Закона за елект. документ и електр. подпис. Решенията, изпратени по факс или по елект. път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или елект. адрес и е получено автоматично генерирано съобщение,потвърждаващо изпращането.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждест. физ. или юр. лица, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя, посочени в док-та за участие, както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове, свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.; 2. Представяне на участника, което включва: - Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и срок на валидност на офертата. Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец участниците следва да посочат единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участникът е физическо лице – Име, ЕГН, адрес и др. Когато участникът е обединение изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в т. 3 от оферта се попълва таблицата, като се посочва: наименование на подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.; декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; Удост. за вписване в централния проф-ен регистър на строителя - продължение в поле VI.3) Доп. информация; декларация по чл. 16 г., ал. 5, т. 2 от ЗОП /в случай, че е приложимо/; 3. При участници обед-ия - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обед-то, в който се посочва представляващият; 4. Доказат-ва за техн. възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.3 от настоящото обявление; 5. Декл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 6.Декл. за запознаване с мястото на извършване на СМР; 7.Декл. по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декл. за съгласие за участие от подизпълнител; 9. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; ; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 11. Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП.; 12. Пълн-но на лицето, подп. офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника). Когато участник в процедурата е обед-ие, което не е юрид. лице: док-те по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физ. или юрид. лице, включено в обединението. Докум. по чл. 56, ал. 1, т. 1 буква „в” и т. 5 от ЗОП се представят само за участ-те, чрез които обед-то доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участ-те в обед., които ще изпълняват дейности, свързани със строит-во. За обед-то не се прилага документ за регистрация. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и т. 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.; Плик № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставя се поставя техническото предложение (включващо и срок за изпълнение) и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП. Плик № 3 – “Предлагана цена” , съдържащ ценовата оферта на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка следва да бъдат посочени/ към списъка следва да бъдат представени и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Декларация в която участникът посочва имената, образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да имат изпълнен минимум един обект свързан с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на сгради. (приложимо за обособени позиции № 1 и № 2). Важно!!! В случай, че участник подава оферта за обособени позиции №1 и № 2, то е достатъчно да има изпълнен минимум един обект свързан с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на сгради. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното изискване за технически възможности се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За трети лица може да бъдат посочените подизпълнители и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 2. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора инженерно-технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката и отговарящ на изискванията на Възложителя, а именно: (Приложимо за Обособени позиции № 1 и № 2) Ръководител на строежа- строителен инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Технически ръководители (2бр.) - строителни инженери или строителни техници, с професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал.4 от ЗУТ, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Геодезист - инженер или строителен техник, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Отговорник по контрола на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти влагани в строежите - инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд- инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години. За всички експерти се приема да притежават и еквивалентни образователни степени на посочените. Освен посоченият минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката. Участникът следва да предложи в офертата си различни лица (инженерно-технически състав) за изпълнение на дейностите по отделните обособени позиции. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното изискване за технически възможности се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За трети лица може да бъдат посочените подизпълнители и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 40
Показател: Организация за изпълнение на СМР. Подпоказателите на показателя "Организация за изпълнение на СМР" са: Технологична последователност на строителните процеси – Т1 (тежест 20 т.), Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2 (тежест 20 т.), Предложена програма за мерки за опазване на околната среда – Т3 (тежест 10 т.), Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т4 (тежест 10 т.); тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 119 - 211341 от 25.06.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.03.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.03.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.03.2015 г.  Час: 12:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от поле III.2.1.) - Участникът в настоящата процедура, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи на строежи от V или по-висока категория (за обособени позиции № 1 и 2). Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници. • Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се приравнява и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. • Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, това изискване се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия. От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" http://pirin.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin-np.com/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212000, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Строително-монтажни работи, свързани с ремонт и оборудване по Дейност 2.8. „Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. „Спано поле.”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” Строително-монтажни работи, свързване с ремонтни дейности по Дейност 2.11. „Ремонт, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
155960 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45210000, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”. На ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна” не са извършвани ремонти от влизането им в експлоатация. Основните строително-монтажни работи, предвидени при ремонта са: • Поставяне на топлоизолация; • Боядисване на стени и тавани; • Ремонт на баните.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24243 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.08.2015 г.