Версия за печат

02538-2013-0328

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ, ул."Позитано" № 24а, За: Марияна Шерденкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9216063, E-mail: svop@prb.bg, Факс: 02 9819349

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg/vopsofia/bg.

Адрес на профила на купувача: www.prb.bg/vopsofia/bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-2 от 06.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0328
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София, съгласно изискванията на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински преглид на работниците /обн.Дв, бр.16/1987г.а изм.и доп.бр.65/1991г., бр. 102/1994г., бр.78/2005г. и Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей 8обн. ДВ, бр.70/2005г./ и във връзка със становището на обслужващата служба по трудова медицина.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 3 от 27.01.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Медико-дентален център ОЗОК" ЕООД, ул."Атанас Далчев" № 93-96, Република България 1000, София, Тел.: 02 4951341, E-mail: sdimitrov@ozok.bg, Факс: 02 4951354

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военноокръжна прокуратура - София"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
1224 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

27.01.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1081 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

28.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: полковник СПАС ТОДОРОВ ИЛИЕВ
Длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ВОЕННООКРЪЖЕН ПРОКУРОР