BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

Място/места за контакт: Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

ул. "Шейново" 19

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване за 12 месеца.

Обособени позиции

ДА

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50400000, 50750000, 50710000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на асансьори
Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Събиране, транспортиране и унищожаване на опасни болнични отпадъци.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

ул. "Шейново" 19

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Събиране, транспортиране и унищожаване на опасни болнични отпадъци за 12 месеца.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хигиенни консумативи.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

склада на болницата, гр. София, ул. "Шейново" 19

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на хигиенни консумативи за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39830000, 33198000, 33700000

Описание:

Почистващи продукти
Изделия от хартия за болнична употреба
Продукти за лични грижи

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и персонала на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, ул. "Шейново" №19, склада на болницата

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Приговяне на ежедневни доставки на готова храна въз основа на писмени заявки на болницата за период от 12 месеца

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура
1) Кратко описание

Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за период от 12 месеца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извънабонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура
1) Кратко описание

Извънабонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за период от 12 месеца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Абонаментно обслужване на стопански съоръжения
1) Кратко описание

Абонаментно обслужване на стопански съоръжения за период от 12 месеца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50400000, 50710000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Абонаментно обслужване на стопански съоръжения климатици
1) Кратко описание

Абонаментно обслужване на стопански съоръжения/климатични инсталации за период от 12 месеца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50700000, 50710000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради
Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Абонаментно техническо обслужване на подемни и асансьорни съоръжения
1) Кратко описание

Абонаментно техническо обслужване на подемни асансьорни съоръжения за период от 12 месеца

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация