Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. “Цар Борис III“ №136, За: Елеонора Стойкова, Радослав Станчев, България 1618, София, Тел.: 02 9406432; 02 9406473, E-mail: e.stoykova@eea.government.bg, r.stanchev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдели “АПО“ и “МБРГЕП“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Избор на изпълнител за създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивни видове“. Обществената поръчка е част от предефиниран проект BG03.PDP1:“ Подобряване на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“ с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на програма BG03 „Биологично разноообразие и екосистеми“ съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и ще се реализира след одобрение на ИАОС за бенефициент по проекта.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Република България

код NUTS

BG

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Създаването на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивни видове се състой в създаването на такъв модул, в който се въвеждат данни за инвазивни видове, създаване на статистически или пространствен модел за състоянието и влиянието на инвазивните видове върху естествените видове и природни системи и оценка на риска от инвазивни видове в България.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
93717 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000, 72230000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Предвидената обществена поръчка ще се реализира след сключване на договор за изпълнение на проект BG03.PDP1: “ Подобряване на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“ с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на програма BG03 „Биологично разноообразие и екосистеми“ съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, по който ИАОС кандидатства за бенефициент.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ