BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. “Цар Борис III“ №136, За: Ирина Савчева, Велчо Куюмджиев, България 1618, София, Тел.: 02 9406403; 02 9406483, E-mail: i.savcheva@eea.government.bg, v.kuyumdjiev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдели АПО и “Мониторинг на водите“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на специализиран софтуер и лицензии”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Р. България, гр. София

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Предметът на обществената поръчка включва доставка на софтуер за виртуализация, операционна среда за осигуряване на мрежова сигурност, софтуер за управление на дисков капацитет, софтуер за backup и архив, лицензии и/или друг при възникнала необходимост в хода на проекта.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
66667 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Обществената поръчка се реализира в изпълнение на проект “BG02.PDP01: Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на програма BG02 „ BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ