Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. “Цар Борис III“ №136, За: Ирина Савчева, Велчо Куюмджиев, България 1618, София, Тел.: 02 9406403; 02 9406483, E-mail: i.savcheva@eea.government.bg, v.kuyumdjiev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдели АПО и “Мониторинг на водите“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/porachki.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване”

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Р. България

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Предметът на обществената поръчка включва надграждане на съществуващите функционалности, разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване, което ще подпомогне изпълнението на дейностите по управление на водите, оценка и анализи в съответствие с европейското и националното законодателство.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
1100000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000, 72230000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Обществената поръчка се реализира в изпълнение на проект “BG02.PDP01: Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ с предоставена безвъзмездна помощ в рамките на програма BG02 „ BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ