Версия за печат

00026-2015-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Протокол 75 от 18.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Национална електрическа компания" ЕАД, ул. "Веслец" 5, За: г-н Борислав Александров, България 1040, София, Тел.: 02 9263530, E-mail: balexandrov@nek.bg, Факс: 02 9801971

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki/256-14id419a078.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на изпълнител за закупуване на горива чрез използване на електронни карти за ЦУ на НЕК и неговите поделения”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Безоловният бензин и дизеловото гориво са стоки, които могат да се търгуват на Софийската стокова борса по списък, предложен от държавната комисия по стокови борси и тържища и одобрен от Министерския съвет с правилника за прилагане на закона. Този списък е включен като приложение към чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Кодът на безоловния бензин съгласно номенклатурата на класификатора на обществени поръчки е 09132100, а на дизеловото гориво - 09134200.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с Решение на СД на НЕК ЕАД, взето с Протокол 75/18.12.2014 г., т. I.13 Процедурата е съгласувана от СД на БЕХ ЕАД с Протокол 3-2015/20.01.2015 г., т. I.2.1


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Асенов Илиев
Длъжност: Изпълнителен директор