Версия за печат

00369-2015-0003

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 20 от 21.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. „Възраждане” 73, За: Анелия Цветанова, гл. експерт "ПХД", Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52466, E-mail: public.procurement@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.op.lukovit.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Авторският надзор, предмет на възлагане с настоящата поръчка, е във връзка с изпълнение на Договор за БФП №11/321/01415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год . с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" с проектант "К-С-проект инженеринг" ЕООД. Изработването на инвестиционния проект в работна фаза за Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” в съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ, носител на авторско право се явява проектантът -"К-С-проект инженеринг" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 от ЗУТ „проектантът” - като "физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" - на инвестиционния проект, по който се изпълнява строителството, е един от участниците в процеса на строителството. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ "възложителят" на строителството е задължен да осигури авторски надзор по време на строителството, тъй като „авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, като за целта сключи "писмен договор за упражняване на авторски надзор по време на строителството", в който да се определят условията и редът за осъществяване на този надзор. Съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ - предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Въз основа на горепосочените аргументи и фактически обстоятелства, единственият възможен изпълнител на дейността „упражняване на авторски надзор по време на строителството” е проектантът на инвестиционния проект, което предопределят избора на предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП процедура, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторските права на проектанта, а именно "К-С-проект инженеринг" ЕООД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"К-С-проект инженеринг" ЕООД. гр. София, ул. Св.Св.Кирил и Методий 40, вх. 1, тел.: 02 / 983 11 22, факс 02/ 983 19 79 с управител инж. Димитър Георгиев Димитров.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренция, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договарянето за определяне на условията договора ще се проведе на 03.02.2015 г. от 15.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит