Версия за печат

BG-Бургас:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. "Александровска" 26, За: Руска Бояджиева, Ръководител-проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 826407, E-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg, Факс: 056 826407

Място/места за контакт: Община Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg..

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

град Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Настоящата обществена поръчка е част от проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001. Основен компонент по проекта е изграждането на единна система от велосипедни алеи, обвързани с основните трасета на градската транспортна схема и осъществяващи обвързаност и комуникация между градското ядро и отделните квартали. Проектът предвижда изграждането на три основни групи алеи: - Велосипедни маршрути по трасето на Бързата автобусна линия; - Велосипедни маршрути извън трасето на Бързата автобусна линия в обхвата на Централна градска част и прилежащи квартали (ж.р. "Меден Рудник" на юг и ж.к. "Славейков" и ж.к. "Изгрев" - като граница на север) и - Велосипедни маршрути извън трасето на Бързата автобусна линия в обхвата на отдалечените квартали на града (кв. "Банево", кв. "Минерални бани", кв. "Ветрен", кв. "Крайморие" и ул.“Крайбрежна“), които имат за цел да осигурят функционални връзки с централна градска част.

Прогнозна стойност
3160153.53 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233162, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

II.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката

30.01.2015 г. 

Срок на изпълнение в месеци: 8
II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената, както следва: 1. Авансово плащане в размер на 5 % от цената по чл. 2, ал. 1 без ДДС в размер на ........................... /цифром и словом/ лева в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална фактура. 2. Междинни плащания - в общ размер до 80 % от стойността на договора без ДДС - в срок до 30 календарни дни след представяне на: а) подписан от упълномощените по договора лица протокол за приемане на изпълнените строително - монтажни работи, удостоверяващ точното завършване на изпълнените възложени с договора работи; б) изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; и в) оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответната стойност от протокола. 3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи чрез подписване на съответните протоколи от негова страна, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото и междинните плащания, платимо в срок до 30 календарни дни след окончателното приемане на възложената работа, предмет на сключения договор, удостоверено със съставянето на Констативен акт Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на оригинална фактура. Окончателното плащане с вкл. ДДС може да бъдат изплатени и предсрочно, предвид изтичането на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, във връзка с изпълнението на който е настоящият договор, срещу представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция (свободна форма) за равностойността на плащането, съдържаща неотменяемо и безусловно задължение на банката да заплати тази сума на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор, която да е със срок на валидност до окончателното изпълнение на договора.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка е част от проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nap.bg

Законодателство за опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: www.gli.government.bg; www.az.government.bg и www.nssi.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.01.2015 г.