Версия за печат

00705-2015-0002

BG-Сливен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен, гр.Сливен, бул."Христо Ботев" №1, За: Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611701, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611778

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Сливен, МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, подробно описани в Глава II-Технически спецификации от документацията за участие в процедурата.Тръжната документация може да бъде изтеглена от сайта на болницата в "Профил на купувача" на адрес http://zop.mbal.sliven.net/

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност за една година за цялата обществена поръчка е 262000,00 лв. /двеста шестдесет и двахиляди триста / без включен ДДС. Потребленията на ел.енергия по обекти, по месеци и по тарифи за предходните 12 месеца в kWh са подробно описани в Приложение № 12 –Техническа спецификация от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
262000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата, представена по реда на чл.59 и сл. от Закона за обществени поръчки е в размер на 2500,00 лв. Гаранцията да бъде представена като: банкова гаранция или парична сума внесена по банков път или в касата на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"АД - Сливен. "Уникредит Булбанк"АД - гр.Сливен, Б.с-ка: BG98UNCR96605012011905, Банков код: UNCRBGSF. В нея изрично следва да е посочено, че се издава във връзка с участието на кандидата за изпълнител в обществената поръчка. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на поръчката, която се освобождава след неговото приключване. Гаранцията за изпълнение следва се представи по реда на чл.59 и сл. от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката ще се извършва със собствени средства. Плащането се извършва един път в месеца, по банков път, след издаване на фактура за реално потребената ел. енергия Отчетен период: един календарен месец; Фактуриране: 1 път в месеца; Датата на издаване на фактурата е последният календарен ден на месеца; Срок на плащане: 30 календарни дни след получаване и потвърждаване на фактурата на email : mbal.sl@iradeum.com на лечебното заведение; Без извършване на авансови плащания.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният за изпълнител участник е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума; Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника /Приложение № 2/; 3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Оферта – предложение на участника - попълнено Приложение № 1; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 6. Документ – договор или споразумение за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, попълнена по образец - Приложение № 4 (оригинал). 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /Приложение № 7/ за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 8). 10. Декларация, че участникът е съгласен с условията на Възложителя и че приема условията в проекта на договор – Приложение № 5. 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Приложение № 6. 12. Документ за гаранция за участие. 13. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвено съобразно образеца – Приложение №3, включващо и срока на изпълнение, Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група, с консумация близка и съизмерима с консумацията на ел. енергия от обектите на Възложителя и Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. В случай на конфиденциална информация участника подава и Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (свободен текст); 14. Ценовото предложение на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Приложение № 10. Местонахождението на изискуемите документи е изрично посочено в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени от участника копия на валидни лицензи издаден от ДКЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката , както и за „координатор на стандартна балансираща група в Република България“. 2. Декларация – Приложение № 9, съдържаща списък на изпълнените от участника услуги по доставка на ел.енергия през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, които са предмет на обществената поръчка. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за извършваната услуга във вид на удостоверения, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 3. Копие на сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на предлаганата стока със съответният стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да има валидни лицензи издаден от ДКЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката , както и за „координатор на стандартна балансираща група в Република България“ 2. Участникът да има през последните три години, считано от датата,определена като краен срок за представяне на офертите, наймалко три изпълнени доставки за продажба на ел. енергия, които са предмет на обществената поръчка. 3. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.03.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Същата се публикува и предоставя за достъп на http://zop.mbal.sliven.net – Профил на купувача, в деня на публикуването на обявлението в РОП. В случаите на чл.28, ал.7 от ЗОП – при поискване на документацията от страна на заинтересовано лице, Възложителят му предоставя документацията, на адреса на лечебното заведение или му я изпраща за негова сметка. В тези случаи документацията се заплаща, като цената на документацията е 12 (дванадесет) лева с включен ДДС. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена от : - касата на лечебното заведение, след предварително заявяване на искане за документация, или - след извършен превод по банков път по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен: Банка: „Първа Инвестиционна банка” АД – клон Сливен, Б.с-ка BG92FINV915010BGN0AX39, Банков код: FINVBGSF. Копие от документа за превод следва да бъде изпратено на факса на МБАЛ : 044 624326 или на e-mail: mbal.sl@iradeum.com с посочени данни за фирмата, необходими за издаване на фактура, адрес за доставка, както и предпочитана куриерска фирма и начин на доставка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.03.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.03.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се вписват в протокола от работата на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

МБАЛ " Д-р Иван Селимински" АД, бул.Христо Ботев №1, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611710, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

URL: www.mbal.sliven.net.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ