Версия за печат

02538-2013-0216

BG-Ямбол:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - Окръжна прокуратура - Ямбол, ул."Жорж Папазов" № 1, За: Анелия Антониева Андонова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662610, E-mail: op_yambol@ymb.prb.bg, Факс: 046 662613

Място/места за контакт: Окръжна прокуратура - Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/opyambol.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/opyambol.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-2 от 08.10.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0216
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура - Ямбол". Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на Работодателя, съгласно изискванията на Приложение 5, към чл. 8 от Наредба № 3 от 28 февруари 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и чл. 9 от Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както и препоръки на обслужващата Служба по трудова медицина.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 09.01.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Кардиологичен и медицински център Ямбол" ЕООД ЕИК 200591128, р-н "Изгрев", бул. "Г.М.Димитров" № 1, Република България 1172, София, Тел.: 02 4026444, E-mail: d.tsinstsarska.hq@b-i-i.eu, Факс: 02 9603703

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура - Ямбол"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
1332 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

08.01.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
744 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

14.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Дойчин Иванов Дойчев
Длъжност: Административен ръководител - Окръжен прокурор