Версия за печат

00110-2015-0002

BG-Тервел: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тервел, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 8, За: Дияна Илиева, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2070, E-mail: tervel2000@yahoo.com, Факс: 05751 2391

Място/места за контакт: ул."Св.Св.Кирил и Методий" 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tervel.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.tervel.bg/profil_OT.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка парково оборудване с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:"Доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца; Обособена позиция № 2: "Доставка на пейки и кошчета"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Гр.Тервел, с.Орляк, с.Коларци, с.Каблешково
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставят се и се монтират или поставят в четири зелени площи ( по една в град Тервел и селата Орляк, Каблешково и Коларци) съоръжения за игра на деца, пейки и кошчета.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39150000

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

5 бр. тематични и комбинирани съоръжения за игра на деца, 4 бр.пружинни клатушки, 18 бр.пейки, 23 бр.кошчета за смет.

Прогнозна стойност без ДДС
21445 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на :За Обособена позиция № 1: 150 лв.Обособена позиция № 2: 60 лв. Участникът избира сам формата на гаранцииите: а) Парична сума – внася се по сметка на Община Тервел: BG44UNCR96603327005216. В нареждането за плащане задължително да бъде записано наименованието на поръчката и номера на обособената позиция. б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Тервел.Важно! Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че:е безусловна и неотменима;е в полза на Възложителя;е със срок на валидност – не по-малко от 30 календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата; е за настоящата обществена поръчка.45. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора. Важно! Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: е безусловна и неотменима;е в полза на Възложителяе със срок на валидност – 30 календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора. има възможност за нейното усвояване на части.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят ще усвои гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Гаранцията се задържа, ако участник обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; Възложителят освобождава гаранциите за участие:- на отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.- класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. - при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора, удостоверено с подписване на Приемо-предавателен протокол, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в съответните текстове, регламентиращи договорната му отговорност.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол Управляващия орган се установят нередности по изпълнението на доставката до тяхното отстраняване. Всяка форма на неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служи за задържане автоматично на предвидените в договора неустойки.В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ от УО на ПРСР поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор гаранцията се задържа напълно, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да търси нанесените вреди от изпълнителя до пълния размер на отказаното плащане по общия ред.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Договорената цена на доставката се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин: В едноседмичен срок след доставка и монтаж на единиците оборудване и след представяне на фактура за изпълнените и приети от доставки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цялата стойност на доставката. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се поставя такова изискване към участниците.

ІІІ.1.4) Други особени условия

!!! Важно: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция , пликове с номера 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик 1 са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер (в случая 1), като това обстоятелство трябва да бъде отбелязано в списъка на документите, съдържащ се в плика на втората позиция ( чл.57,ал.3 от ЗОП)

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - попълва се Образец № 1;2. Представяне на Участника-Образец № 2;3.Декларация за запознаване с условията на поръчката и за приемане условията в проекта на договор - Образец № 3;4.Документ за внесена гаранция за участие ; 5.Декларации за липсата на обстоятелствата чл.47, ал.9 (Образец №4);6.Споразумение/договор за създаване на обединение или анекса към него за участие в обществената поръчка - когато участникът е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица (оригинал или нотариално заверено копие). 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП (Образец №8);8.Списък на основните доставки , които са сходни с предмета на обществената поръчка , изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата , с посочване на стойностите, датите и получателите – попълва се Образец № 5, заедно с доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП.9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители – попълва се Образец № 6;10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец № 7;11.Декларация по ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - попълва се Образец № 12; 12.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника;13.Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката (образец № 9) ;14.Ценова оферта – попълва се образец № 10. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2.е обявен в несъстоятелност; 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват такива документи
Минимални изисквания: Не се поставят такива изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, които са еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години , считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършената доставка. Забележка : Под доставка еднаква с предмета на поръчката се разбира: За ОП 1: доставка и монтаж на всякакъв вид съоръжения за игра на деца за паркови площи и детски площадки. За ОП 2: Доставка на паркови пейки изработени от дърво и доставка на улични кошчета без значение от материала, от който са изработени. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: През последните три години, считано до датата на подаване на офертата, участникът да е извършил поне една доставка, еднаква с предмета на обществената поръчка. Забележка : Под доставка еднаква с предмета на поръчката се разбира: За ОП 1: доставка и монтаж на всякакъв вид съоръжения за игра на деца за паркови площи и детски площадки. За ОП 2: Доставка на паркови пейки изработени от дърво и доставка на улични кошчета без значение от материала, от който са изработени. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение ; тежест: 60
Показател: Гаранционен срок за доставеното оборудване ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.02.2015 г.  Час: 13:00
Място

зала 201,Общинска администрация Тервел

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца"
1) Кратко описание

Доставят се и се монтират тематични и комбинирани съоръжения за игра на деца и пружинни клатушки до четири зелени площи в селата Орляк, Каблешково, Коларци и в гр.Тервел.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39150000

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване

3) Количество или обем

4 бр. тематични съоръжения за игра на деца, 1 бр. комбинирано съоръжение за игра и 4 бр. пружинни клатушки. За всички съоръжения е обявена техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
15165 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на пейки и кошчета"
1) Кратко описание

Доставят се паркови пейки (по обявена спецификация) и кошчета за смет- бетонови, също по обявена техническа специфкация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39150000

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване

3) Количество или обем

18 пейки, 23 кошчета

Прогнозна стойност, без ДДС
6280 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 4