Версия за печат

01418-2014-0003

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 07.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район "Южен" - Община Пловдив, бул."Македония" №73А, За: инж.Констатин Георгинов - Налачник отдел УПАМБСЕ, Десислава Грамова - Гл.юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276110; 032 276123; 032 276116, E-mail: kmet_ujen@abv.bg, Факс: 032 674130

Място/места за контакт: административната сграда на Район "Южен" - Община Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: //south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://south.plovdiv.bg/profil/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на СМР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги и изграждане на нови паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР по ремонт и полагане на асфалтови настилки по улична мрежа и паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив. Обособена позиция № 2: Изпълнение на СМР по ремонт и изграждане на тротоарни настилки и паркинги на територията на Район „Южен” – Община Пловдив. Обособена позиция № 3: Изпълнение на СМР по ремонт на паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив.

II.3) Кратко описание на поръчката

Строително монтажни работи по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки и паркинги и изграждане на нови паркинги на територията на район Южен, Община Пловдив.Видовете СМР и конкретните изисквания за тяхното изпълнение са подборно описани в Техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие. Точните участъци, конкретните видове работи, количества и срокове за изпълнение, ще бъдат определяни с Възлагателно писмо отправено от Възложителя до Изпълнителя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233222, 45233223, 45233253, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 6 от 02.12.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-636111
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1418-2014-3
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

02.12.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
08/01/2015 17:00
Да се чете:
19/01/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
02/01/2015 17:00
Да се чете:
13/01/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата и час на отваряне на офертите

Вместо:
09/01/2015 10:00
Да се чете:
20/01/2015 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.01.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Николов Василев
Длъжност: Кмет на район "Южен"