Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” ЕАД, „Михалаки Ташев” № 2, За: Николай Георгиев, България 1330, София, Тел.: 02 4470245, E-mail: sagbal.svetasofia@mail.bg, Факс: 02 4470245

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.1agb.com.

Адрес на профила на купувача: www.1agb.com.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

отделения и лаборатории

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Абонаментно и извънабонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопански съоръжения за период от 12 месеца.

Прогнозна стойност
100000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

20.01.2015 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на шевен хирургичен материал.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

болнична аптека

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Периодични доставки за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки на болницата.

Прогнозна стойност
300000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33141120, 33141126

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

20.02.2015 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Приготвяне и доставяне на готова храна.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

болничните отделения

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна за пациенти и персонал период от 12 месеца.

Прогнозна стойност
300000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55523000, 15894220

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
Ястия за болници

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

14.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хигиенни консумативи.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

склада на болницата

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Периодични доставка на хигиенни консумативи за срок от 12 месеца въз основа на писмени заявки.

Прогнозна стойност
100000 BGN
Обособени позиции

ДА

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39830000, 33198000, 33198200

Описание:

Почистващи продукти
Изделия от хартия за болнична употреба
Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

31.03.2015 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Събиране, транспортиране и унищожаване на опасни болнични отпадъци.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Територията на "Първа САГБАЛ Света София" ЕАД

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Периодични услуги по събиране, транспортиране и унищожаване в инсинератор на опасни болнични отпадъци за срок от 12 месеца.

Прогнозна стойност
70000 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000, 90524300

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци
Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

30.08.2015 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Плащането на доставките се осигурява със собствени средства на възложителя.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Настоящото обявлението е изпратено по електронна поща с използване на електронен подпис.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.minfin.bg

Законодателство за опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: www.mlsp.government.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ А: ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

II) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

Министерство на финансите, ул. "Г. С. Раковски" 102, България 1040, София, Тел.: 00359 298592639, E-mail: feedback@minfin.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.minfin.bg.

III) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

Министерство на околната среда и водите, ул. "У. Гладстон" № 67, България 1000, София, Тел.: 00359 29406331, E-mail: infocenter@eea.government.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.moew.government.bg.

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

Министерството на труда и социалната политика, ул. Триадица № 2, България 1051, София, Тел.: 00359 28119443, E-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg.ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Доставка на хигиенни консумативи.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на хигиенни материали.
1) Кратко описание

Периодични доставка на хигиенни материали за срок от 12 месеца.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39830000, 33700000

Описание:

Почистващи продукти
Продукти за лични грижи

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
65000 валута BGN
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на консумативи за стерилизация.
1) Кратко описание

Периодични доставка на консумативи за стерилизация за срок от 12 месеца.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33198000, 33198200

Описание:

Изделия от хартия за болнична употреба
Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
35000 валута BGN