Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000689182

„Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” ЕАД, ул. „Михалаки Ташев” № 2, За: Николай Георгиев, България 1330, София, Тел.: 02 4470245, E-mail: sagbal.svetasofia@mail.bg, Факс: 02 4470245

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.1agb.com..

Адрес на профила на купувача: www.1agb.com..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медицински консумативи

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

болнична аптека

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на медицински изделия за период от 12 месеца.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
550000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000, 33141110

Описание:

Медицински консумативи
Превръзки

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

10.04.2015 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарствени продукти.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

болнична аптека

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на лекарствени продукти за период от 12 месеца.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
750000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.08.2015 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

болнична аптека

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за период от 12 месеца.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
480000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000, 33696500, 33698100

Описание:

Диагностични реактиви
Лабораторни реактиви
Микробиологични култури

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

01.12.2015 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащания и/или позоваване на разпоредби, които ги уреждат

Плащането на доставките се осигурява със собствени средства на възложителя.

III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Настоящото обявлението е изпратено по електронна поща с използване на електронен подпис.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ А: ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

II) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от която може да бъде получена информация относно данъците

Министерство на финансите, ул. "Г. С. Раковски" 102, България 1040, София, Тел.: 00359 298592639, E-mail: feedback@minfin.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.minfin.bg.

III) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от която може да бъде получена информация относно опазването на околната среда

Министерство на околната среда и водите, ул. "У. Гладстон" № 67, България 1000, София, Тел.: 00359 29406331, E-mail: contact@moew.government.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.moew.government.bg.

IV) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от която може да бъде получена информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

Министерството на труда и социалната политика, ул. Триадица № 2, България 1051, София, Тел.: 00359 28119443, E-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.mlsp.government.bg.ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви и консумативи за Клинична лаборатория
1) Кратко описание

Съгласно техническа спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед на предназначението им и наличните лабораторни апарати (в приложимите случаи).

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без да
250000 BGN
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 01.12.2015 г. 


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория
1) Кратко описание

Съгласно техническа спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед на предназначението им и наличните лабораторни апарати (в приложимите случаи).

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33698100

Описание:

Микробиологични култури

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без да
75000 BGN
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 01.12.2015 г. 


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви и консумативи за Патохистологична лаборатория
1) Кратко описание

Съгласно техническа спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед на предназначението им.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без да
60000 BGN
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 01.12.2015 г. 


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни среди и консумативи за Асистирана репродукция
1) Кратко описание

Съгласно техническа спецификация, по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и подробно описани с оглед на предназначението им.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.

Прогнозна стойност, без да
90000 BGN
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 01.12.2015 г.