Версия за печат

00032-2014-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 19.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Дамян Войновски, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Периодична доставка на горива за автомобилите, собственост на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на ценрално ниво и регионалните дирекции на администрацията".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113; 02 9356190, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Христов Ганев
Длъжност: изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"