Версия за печат

00591-2014-0001

BG-КНЕЖА: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, ИЗВЪН ГРАДА, За: БИСЕРКА МЛАДЖОВА, БЪЛГАРИЯ 5835, КНЕЖА, Тел.: 09132 7507, E-mail: bisi1971@abv.bg, Факс: 09132 7711

Място/места за контакт: БИСЕРКА МЛАДЖОВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ic-kneja.com.

Адрес на профила на купувача: www.ic-kneja.com/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: научен институт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Институт по царевицата
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА ЗА 2015 ГОДИНА

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24400000, 24410000, 24440000, 24452000, 24453000, 24451000

Описание:

Азотни торове и съединения
Азотни торове
Различни видове торове
Инсектициди
Хербициди
Пестициди

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на: 1. Амониева селитра 62000 кг., 2. Калиев хлорид 450 кг.3.NPK15:15:15 39300 кг., 4. Троен суперфосфат 450 кг., 5. Доставка на продукти за растителна защита: почвен хербицид за царевица и слънчоглед - 403 л., вегетационен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури - 20 л. , вегетационен хербицид за широколистни плевели при пшеница, ечемик и овес - 4 кг., вегетационен хербицид срещу коренищни житни плевели при слънчоглед - 100 л., вегетационен хербицид срещу коренищни житни плевели при царевица и родителски компоненти - 415 л., вегетационенхербицид срещу широколистни плевели при царевица и родителски компоненит при фаза след 4-5 лист - 0,835 кг., инсектицид срещу икономически важни неприятели: сив царевичен хоботник , житна пиявица, житна дървеница, грахозърнояд и др. - 30 л., тотален хербицид - 725 л., фунгицид срещу икономически важни болести - мана, фузариум и др. - 50 л., вегетационен хербицид срещу широколистни плевли при слънчоглед - 36 л. , вегетационен хербицид при грах - 15,9 л., обеззаразител при семена: пшеница срещу мани и фузариум - 29 л., ечемик срещу мана и ленточна болест - 9 л., овес 3 л.

Прогнозна стойност без ДДС
89541.95 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие 400/четиристотин/ лева, гаранция за изпълнение на договора 3% от стойността на договора. Гаранциите се внасят в касата на Институт по царевицата гр. Кнежа, административна сграда , ет.1

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането по договорите ще се извършва в левове, разсрочено, съгласно обявените в офертата на кандидата срокове, по банков път, след представяне на фактура и съпътстващи документи, описани в документацията за участие

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатът да има разрешение за търговия с продукти за растителна защита, издадено от Национална служба за растителна защита
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: баланс, ОПР и отчет а паричните потоци за 2013 г.
Минимални изисквания: Копията да са заверени с подпис и мокър печат
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатът да разполага със собствен или нает автомобил за осъществяване на доставката/заверено копие на талона на автомобила или заверено копие на договор за наем/, доказателство за наличие на складова база за съхранение на торове и препарати - извлечение от сметката за ДМА или декларация за наличието на такава
Минимални изисквания: Копията на документите да са подпечатани с мокър печат и да са заверени с надпис "Вярно с оригинала" и подпис. Останалите документи да са подписани и подпечатани с печата на фирмата - кандидат
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена на предложението; тежест: 88
Показател: срок на разсрочено плащане ; тежест: 10
Показател: срок на изпълнение на поръчката; тежест: 2

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се заплаща на касата на институт по царевицата при получаването й, срещу издаване на фактура. Посочената цена е свключено ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Институт по царевицата - счетоводство

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците или изрично упълномощени от тях лица / нотариално заверено пълномощно/РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м. ноември 2015 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м. ноември 2015 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно сроковете , посочени в ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Амониева селитра
1) Кратко описание

Доставка на амониева селитра 62000 кг. за нуждите на Институт по царевицата гр. Кнежа за 2015 г

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24410000

Описание:

Азотни торове

3) Количество или обем

62000 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
37200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.02.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Калиев хлорид
1) Кратко описание

Доставка на калиев хлорид 450 кг. за нуждите на Институт по царевицата гр. Кнежа за 2015 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24440000

Описание:

Различни видове торове

3) Количество или обем

450 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 10.09.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция NPK 15:15:15
1) Кратко описание

Доставка на NPK 15:15:15 за нуждите на Институт по царевицата гр. Кнежа за 2015 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24440000

Описание:

Различни видове торове

3) Количество или обем

39300 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
27510 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.08.2015 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Троен суперфосфат
1) Кратко описание

Доставка на троен суперфосфат 450 кг. за нуждите на Институт по царевицата гр. Кнежа за 2015 г.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24420000

Описание:

Фосфатни торове

3) Количество или обем

450 кг.

Прогнозна стойност, без ДДС
337.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.08.2015 г. 

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция продукти за растителна защита
1) Кратко описание

Доставка на продукти за растителна защита: почвен хербицид за царевица и слънчоглед - 403 л., вегетационен хербицид срещу див овес и други житни плевели при житни култури - 20 л. , вегетационен хербицид за широколистни плевели при пшеница, ечемик и овес - 4 кг., вегетационен хербицид срещу коренищни житни плевели при слънчоглед - 100 л., вегетационен хербицид срещу коренищни житни плевели при царевица и родителски компоненти - 415 л., вегетационенхербицид срещу широколистни плевели при царевица и родителски компоненит при фаза след 4-5 лист - 0,835 кг., инсектицид срещу икономически важни неприятели: сив царевичен хоботник , житна пиявица, житна дървеница, грахозърнояд и др. - 30 л., тотален хербицид - 725 л., фунгицид срещу икономически важни болести - мана, фузариум и др. - 50 л., вегетационен хербицид срещу широколистни плевли при слънчоглед - 36 л. , вегетационен хербицид при грах - 15,9 л., обеззаразител при семена: пшеница срещу мани и фузариум - 29 л., ечемик срещу мана и ленточна болест - 9 л., овес 3 л.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24450000, 24451000, 24452000, 24453000, 24457000

Описание:

Агрохимически продукти
Пестициди
Инсектициди
Хербициди
Фунгициди

3) Количество или обем

съгласно приложената документация

Прогнозна стойност, без ДДС
23954.45 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.09.2015 г.