02538-2013-0237

BG-Ямбол:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - Окръжна прокуратура - Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 1, За: Анелия Антониева Андонова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662610, E-mail: op_yambol@ymb.prb.bg, Факс: 046 662613

Място/места за контакт: Окръжна прокуратура - Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/opyambol.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/opyambol.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-3 от 11.10.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0237
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за "Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Елхово и Районна прокуратура – Тополовград, по спецификация". Конкретните доставки се определят чрез подаване на заявка от страна на Възложителя или от определено от него длъжностно лице до участника, определен за Изпълнител. Заявката ще съдържа наименованието и вида на конкретните артикули, техните конкретни количества и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще бъдат подавани за съдебния район на Окръжна прокуратура – Ямбол и ще се извършват на място до прокуратурите, както следва: Окръжна прокуратура - гр. Ямбол: ул.“Жорж Папазов“ № 1, Съдебна палата, ет. 3; Районна прокуратура – гр. Ямбол: ул. „Жорж Папазов“ № 1, Съдебна палата, ет. 3; Районна прокуратура – гр. Елхово: ул. „Пирот“ № 2, Съдебна палата, ет. 2; Районна прокуратура – гр. Тополовград: ул. „Иван Вазов” № 2, Съдебна палата, ет. 3, съгласно Приложение № 1 от документацията за участие.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 3 от 18.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Кукуда Груп" ООД - гр.София ЕИК:200171708, бул."Владимир Вазов" № 25, ет.2, Република България 1517, София, Тел.: 02 9454464, E-mail: office@kukudagroup.com, Факс: 02 8472204

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Елхово и Районна прокуратура – Тополовград, по спецификация”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
2898.67 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

17.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3453.18 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Дойчин Иванов Дойчев
Длъжност: Административен ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол