Версия за печат

00806-2014-0001

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-БУРГАС"ЕООД, ул."Генерал Гурко" №64, За: Валентин Костов Василев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 896251, E-mail: pulm_hosp_bs_aso@abv.bg, Факс: 056 896251

Място/места за контакт: счетоводство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pulmhospital-bs.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на медикаменти за нуждите на "СБАЛПФЗ-БУРГАС"ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Болнична аптека на "комплексен онкологичен център-Бургас"ЕООД
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медикаменти за нуждите на "СБАЛПФЗ-БУРГАС"ЕООД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката обхваща две обособени позиции : 1.Антибиотици и 2.Медикаменти

Прогнозна стойност без ДДС
220000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - не се изисква съгласно чл.59 , ал.5 , т.2 от ЗОП Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на Договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По банков път ,разсрочено до 60 дни

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изисквания към кандидатите и документите ,които се представят за оценяване на тяхното финансово състояние и техните възможности и квалификация.Отстранява се кандидат,който не е представил необходимите документи за участие в откритата процедура,съгласно изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за : съдебна регистрация за данъчна регистрация , Булстат , удостоверение за актуално състояние към датата на провеждане на откритата процедура , съответните разрешителни документи за извършване на дейност.
Минимални изисквания: Да реализира годишен стокооборот не по малко 500000.00 (петстотин хиляди) лева
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Да притежава съответните съоражения необходими за дейността , доставките да се извършват с транспортни средства отговарящи на съответните изисквания и персоналът да има съответната квалификация
Минимални изисквания: Да представи референции от негови договорни партньори
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Кабинета на Управителя

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лица представляващи участника или упълномощени лица,както и представители на ЮЛНЦ и средствата на масова информацияРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването се извършва по реда на чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция АНТИБИОТИЦИ
1) Кратко описание

Доставка на антибиотици съгласно спецификацията на възложителя ,за нуждите на ЛЗ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33651100

Описание:

Антибактериални средства за системна употреба

3) Количество или обем

Обеми съгласно спецификация приложена в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС
140000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Други медикаменти
1) Кратко описание

Доставка на други медикаменти съгласно спецификацията на възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33693000

Описание:

Всички останали терапевтични продукти

3) Количество или обем

Количества съгласно спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
Прогнозна стойност без ДДС от: 60000, Прогнозна стойност без ДДС до: 80000, валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение