Версия за печат

00243-2014-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 531 от 16.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" № 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441163

Място/места за контакт: Цветан Братоевски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” по обособени позиции и подпозиции номенклатури, както следва: 1. Обособена позиция №1 – “Плетени конци с бърза резорбция”, 2. Обособена позиция №2 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция”, 3. Обособена позиция №3 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция”, 4. Обособена позиция №4 – “Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция”, 5. Обособена позиция №5 – “Нерезорбируеми конци”, 6. Обособена позиция №6 – “Антибактериални плетени конци”, 7. Обособена позиция №7 – “Хемостатични локални средства”.

II.3) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ по обособени позиции и подпозиции номенклатури, както следва: 1. Обособена позиция №1 – “Плетени конци с бърза резорбция”, 2. Обособена позиция №2 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция”, 3. Обособена позиция №3 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция”, 4. Обособена позиция №4 – “Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция”, 5. Обособена позиция №5 – “Нерезорбируеми конци”, 6. Обособена позиция №6 – “Антибактериални плетени конци”, 7. Обособена позиция №7 – “Хемостатични локални средства”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33141120, 33141126, 33141128

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стерилни конци
Игли за хирургически шевове

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 419 от 27.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2014-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

611759

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.06.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не са подадени оферти за обособените позиции

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

2 - Резурбируеми конци с кратък период на резорбция 16 Монофиламентен синтетичен резорбируем конец, кратък период на резорбция:Размер 2/0, 3/8 обратно режеща игла 39мм, безцветен 3 - Резорбируеми конци със среден период за резорбция 4 Плетен синтетичен резорбируем конец с покритие силикон, среден период на резорбция: Лигатура, размер 0, виолетов 5 Плетен синтетичен резорбируем конец с покритие силикон, среден период на резорбция:Лигатура, размер 0, виолетов 28 Плетен резорбируем конец за ендоскопска хирургия, USP 0, 36 мм обла игла, 1/2 двойна 29 Плетен резорбируем конец за ендоскопска хирургия, USP 1, 36 мм обла игла, 1/2 двойна

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: изпълнителен директор