Версия за печат

00243-2014-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 530 от 16.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул. Шейново 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659430, E-mail: sagbal_sheinovo@mail.bg, Факс: 02 9441163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 499 от 17.11.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2014-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

633618

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.11.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не са подадени оферти за част от лабораторните реактиви и консумативи по техническата спецификация, подробно посочени в раздел ІV.3).

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Клинична лаборатория 199 Микроепруветки за периферна кръвна картина 100 микролитра 201 Микроепруветки за периферна кръвна картина 1000 микролитра 202 Микроепруветки за кръвосъсирване 203 Микроепруветки за серум 1000 микролитра 205 Микроепруветки за светлочувствителни проби 206 Микроепруветки за СУЕ 207 Микроепруветки за определяне на глюкоза с инхибитори 208 Статив за микроепруветки за СУЕ 209 Конични епруветки 221 Стъкла за кръвни натривки Микробиологична лаборатория 59 Цефиназа –дискове 66 10% р-р на железен хлорид за диагностика на ФАД 144 Петри, стерилни, пластмасови 100 145 Петри, стерилни, пластмасови 60 146 Стъклени епруветки с размери 15/150 мм 149 Пластмасови прозрачни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни със запушалка 8мл 150 Пластмасови прозрачни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни със запушалка 4мл 154 Контейнери, стерилни за фекални проби 15 мл. с капаче и лъжичка, индивидуално опаковани. 157 Накрайник-сини(100-1000 µl) 158 Накрайник-жълт(5-200 µl) 173 Йозе за многократна употреба с платинен накрайник 172 Тест за доказване на легионален антиген в урина 174 Йозе метално (2 µl) дължина 70 мм 175 Йозе метално (5µl) дължина 70 мм 176 Йозе метално (10µl) дължина 70 мм 177 Дръжка за йозе Семинологична лаборатория 1 Среда за пречистване и сеперация на семенна течност с цел извличане на най-годни сперматозоиди по метода swim up. 2 Среда за изолация на жизнени сперматозоиди по метода градиентна плътност. 3 Среда за замразяване на сперма 10 Катетри за вътрематочна инсеминация, къси

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото решение е изпратено по електронна поща с използване на електронен подпис.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: изпълнителен директор