Версия за печат

00334-2014-0027

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 614 от 15.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел "Обществени поръчки и капиталови разходи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Абонаментно обслужване на програмен продукт „Бизнес процесор Конто 66” за нуждите на Агенция „Митници”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАвПСП, обн. ДВ, бр. 56/29.06.1993 г.), обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като компютърни програми, а автор, респективно носител на авторското право върху компютърна програма е лицето, в резултат на чиято творческа дейност е създадена същата – чл. 5 от ЗАвПСП. В съответствие с цитираните норми на 20.12.2000 г. Агенция „Митници” е сключила договор с ЕТ „Ди Уеър - Дамян Иванов” за отстъпване правото на ползване на програмен продукт iKonto за нуждите на своята организация и нейните поделения, на стойност 9 000 лв. без ДДС. Договорът е сключен съобразно действащата към момента на сключването му редакция на чл. 7 от ЗОП (обн. ДВ, бр. 56/22.06.1999 г.) и Глава втора от Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП. Видно от приложените лиценз, издаден на 02.06.2010 г., и договор, сключен на 01.06.2010 г. между Дамян Иванов и „ДИУЕЪР” ЕООД, изключителното право за внедряване и поддържане на програмния продукт „Конто” се предоставя на дружество „ДИУЕЪР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Панайот Волов” № 11, от автора и собственик на продукта Дамян Иванов за срок до 31.12.2015 г. „ДИУЕЪР” ЕООД е носител и на право върху търговската марка „КОНТО” („KONTO”), регистрирана в Патентното ведомство и вписана в Държавния регистър на марките (Рег. № 56656/27.11.2006 г.) с покровителствен срок до 20.01.2015 г., съгласно свидетелство за марка „КОНТО”, издадено от Патентното ведомство на Република България на 29.11.2006 г. В тази връзка и вследствие на сключения през 2000 г. договор за отстъпване правото на ползване на програмен продукт iKonto, Агенция „Митници” е преминала в договорни отношения с „ДИУЕЪР” ЕООД за абонаментно поддържане на внедрения програмен продукт Web версия на програмен продукт Бизнес процесор Конто 66. Последният сключен между Агенция „Митници” и „ДИУЕЪР” ЕООД договор за абонаментно поддържане на внедрения програмен продукт е от 09.01.2014 г. след проведена по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП процедура на договаряне без обявление. Извършена справка в Електронния регистър на Патентното ведомство показа, че към настоящия момент срокът на действие на патент с наименование на марка „КОНТО”, притежаван от „ДИУЕЪР” ЕООД , е до 20.01.2025 г. Във връзка с необходимостта от абонаментното поддържане на Web версия на програмен продукт Бизнес процесор Конто 66 за нов едногодишен период и съобразно разпоредбите на ЗОП, Агенция „Митници” следва да проведе обществена поръчка. Възлагането на обществената поръчка чрез провеждането на процедура, различна от договарянето без обявление, ще доведе до нарушаване на авторските права и правата на интелектуалната собственост, които „ДИУЕЪР” ЕООД притежава изключително, както и до заплащане на обезщетение на носителя на правата. Изборът на друг способ би бил свързан с извършването на допълнителни разходи за разработването на програмен продукт, който да бъде съвместим с компютърната програма „Конто”, за да може да бъде извършен пренос на информация, но при който не могат изначално да бъдат създадени гаранции, че цялата информация ще бъде съхранена и няма да се достигне до загуба на част от информацията без възможност за нейното възстановяване. Предвид изложеното, с оглед необходимостта от абонаментното поддържане на програмен продукт Бизнес процесор Конто 66 и при спазване на действащото законодателство в областта на обществените поръчки и в сферата на авторското право и правата на интелектуалната собственост, Агенция „Митници” отправя покана за договаряне без обявление до „ДИУЕЪР” ЕООД, което се явява единственият възможен изпълнител на предмета на настоящата обществена поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ДИУЕЪР" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Оборище", ул. "Панайот Волов" № 11

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htpp://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максималната стойност за абонаментно обслужване за целия срок на договора не може да надвишава сумата от 22 440 лева без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Станислава Симеонова Йорданова
Длъжност: възложител съгласно пълномощно с рег. № 94СС/133/04.12.2014 г.