02538-2013-0246

BG-Ямбол:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ЯМБОЛ, ул. "Жорж Папазов" № 1, За: Мария Господинова Славова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662615, E-mail: op_yambol@ymb.prb.bg, Факс: 046 662613

Място/места за контакт: Мария Господинова Славова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/opyambol.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/opyambol.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-4 от 15.10.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0246
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги във връзка с "Поддръжката на софтуера на работната заплата - програмен продукт "RZWIN" за нуждите на Окръжна прокуратура - Ямбол.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 14.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Омега Тим 99" ЕООД; ЕИК по БУЛСТАТ № 130035727, ж-к "Бъкстон", ул. "Вихрен" № 39а, вх. А,ет. 2, ап.4, Република България 1618, София, Тел.: 02 8320005, E-mail: omega@omegatim.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Поддръжка на софтуера на работната заплата - програмен продукт "RZWIN" за нуждите на Окръжна прокуратура - Ямбол.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
360 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

14.12.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
360 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Дойчин Иванов Дойчев
Длъжност: Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Ямбол