Версия за печат

01021-2014-0021

BG-Перник: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация " ООД Перник, ул."Средец"№11, За: Теменужка Малинова , Трифон Крумов, Р.България 2300, Перник, Тел.: 076 649817, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Място/места за контакт: гр.Перник, ул."Средец"№11

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik-vik.eu.

Адрес на профила на купувача: http://vik-pernik.eu/order.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група СрН за нуждите на „ВиК” ООД гр. Перник” за двугодишен период.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Доставка на активна електрическа енергия и координатор на стандартна група за средно напрежение за Пречиствателна станция за отпадни води гр.Батановци.
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката е за избор на доставчик за период от 24 месеца /двадесет и четири месеца/ активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група СрН за нуждите на „ВиК” ООД гр. Перник” за пречиствателна станция за отпадни води гр.Батановци. Всеки участник следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група.Участникът трябва да осигури на възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Посоченото количество е ориентировъчно за двугодишен период, като не задължава Възложителя да го консумира в пълен обем-2050 MWh

Прогнозна стойност без ДДС
140000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

тъй като поръчката е открита процедура при прилагане на опростените правила съгласно чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, на основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП, гаранция за участие не се изисква. (Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка). Участникът, определен за изпълнител представя оригинална банкова или парична гаранция за изпълнение при подписване на Договора в размер на 2 % от стойността на Договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковата сметка на „ВиК”ООД Перник, по която може да бъде преведена гаранцията е : IBAN BG07UBBS82611010007410; BIC UBBSBGSF при ТБ “ОББ” АД, клон Перник.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране.Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в български лева, съгласно предложения срок на отложено плащане, не по-кратък от 30 /тридесет /дни по сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Предложената цена следва да бъде в български лева , без ДДС.Цената на потребената активна ел.енергия трябва да включва активна електрическа енергия и стойността на услугата за балансиране и прогнозиране Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. Всички изисквания и указания към участниците се предоставят заедно с документацият за участие в профила на купувача на интернет страницата на Възложителя www.pernik.com

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1. Образец Оферта – попълва се Образец № 1, с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения - попълва се Образец № 2; 3. единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ) Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. * Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника - за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). * Всички листи и документи съдържащи се в частите на офертата да са надлежно номерирани, подписани и подпечатани от упълномощеното лице представляващо фирмата участник. 4. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП – попълва се Образец №3 5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – Образец №4. Управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документация. 6. Копие на договора за обединение за участие в процедурата (в случай, че участва обединение, което не е юридическо лице) /ако е приложимо/. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Съдържанието на договора е съгласно т. 1 от раздел II „Условия за участие“ на настоящите Изисквания и указания. 2.7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (документа) и да представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Пълномощното следва да се отнася конкретно и изрично за настоящата процедура. . 2.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник (Приложение № 5). Декларацията се попълва и се подписва задължително от представляващия участника по регистрация. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. 2.9. Декларация от участник по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване и приемане на условията на проекто - договора.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Възложителят няма изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки/ услуги, свързани с предмета на поръчката през последните три (2011; 2012; 2013г.) години, включително стойностите, датите и Възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение – попълва се Образец №9. Към посочените договори участникът следва да представи и препоръки за добро изпълнение. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. 7.2. Заверено копие от издаден от ДКЕВР Лиценз за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група”. 7.3. Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 7.4. Списък - декларация (свободен текст) за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на ел.енергия на Възложителя. 7.5. Документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. 7.6. Декларация (свободен текст) за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. 7.7. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум три поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните три (2011; 2012; 2013г.) години. Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Участникът в процедурата или водещият съдружник следва да има ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът в процедурата да докаже, че разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.02.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
10 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие се публикува в профила на купувача на електронната страница на Възложителя, в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистъра на обществени поръчки на АОП. Документацията за участие може да бъде безплатно изтеглена от сайта на Възложителя.Документацията за участие може да бъде получена и на място всеки работeн ден от 8,00 – 16,00 часа до 19.02.15 г. включително от звено”Юристи” на Дружеството на адрес: гр. Перник, ул. „Средец” №11, ет.2. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Цената на документацията е 10,00 лв. без ДДС, платима в касата на Дружеството или по банков път по следната банкова сметка IBAN BG07UBBS82611010007410; BIC UBBSBGSF при ТБ “ОББ” АД, клон Перник. Документация може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс 076/649831, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 10 /десет/ лева без ДДС, реквизити за издаване на фактура, адрес за коренспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда ВиК Перник ул."Средец" №11, ет.2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоща" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ