Версия за печат

00797-2014-0082

BG-Бургас: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, 8000, За: Валерия Димитрова- Даалова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 841541

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/20322.

Електронен достъп до информация: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/20322.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас “

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Бургас
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„ Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици:ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас; ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас “

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„ Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици:ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас; ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас “

Стойност, без да се включва ДДС
555599.25 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

90

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер:За ОП 1 - 1 200 лв. (хиляда и двеста лева). За ОП 2- 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева);Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция;Участникът избира сам формата на гаранцията за участие;Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка;Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС - IBAN - BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01,BIC – SOMBBGSF, в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас.Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия.Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие:Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение:Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 2 % от стойността на договора, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Възложителят превежда 20 (двадесет) % аванс на изпълнителя от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура от Изпълнителя и банкова гаранция върху пълния размер на авансовото плащане след откриване на строителна площадка.Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа. Гаранцията върху авансовото плащане се освобождава след приспадане на пълния размер на аванса с междинните плащания. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят превежда 20 (двадесет) % аванс на изпълнителя от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура от Изпълнителя и банкова гаранция върху пълния размер на авансовото плащане след откриване на строителна площадка. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа. Гаранцията върху авансовото плащане се освобождава след приспадане на пълния размер на аванса с междинните плащания. Междинни плащания- Плащането се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изготвяне на акт обр. 19 за приемане на действително извършената работа и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Фактурите по всички плащания задължително трябва да съдържат следната информация: получател- Община Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“№ 26, ЕИК по Булстат 000056814; номер на документа, дата и място на издаването й. В описателната им част следва да впише следният текст: ”Разходът е по договор за безвъзмездна помощ No ВG161PO001/1.4-09/2012/019 по ОПРР”. Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % от стойността на предмета на договора се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след издаване на Разрешение за ползване на готовия обект и положителен доклад от извършена проверка за съответствието на изпълнените площадки с изискванията за безопасност, Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.Преведените средства от Община Бургас, но неусвоени от (име на доставчика/контрагента), както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка: IBAN BG72SOMB91303223996500, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД – Бургас.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Няма такова изискване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Срокът на договора е в календарни дни (съгласно офертата на изпълнителя) и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия на обекта, за извършване на всички строително-монтажните работи, до издаване на Разрешение за ползване на готовия обект и положителен доклад от извършена проверка за съответствието на изпълнените площадки с изискванията за безопасност, съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в ЦПРС преди подписване на договора.В случай на обединение изискването се покрива от участникът,който ще извършва дейностите по строителство.Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство.Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП:в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл.42,ал.1, т.4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата;2.Административни сведения за участника;Представяне на участника, което включва:Информация/Документ,удостоверяваща правосубектност,а именно: - посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.- Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние.Чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата,в която са установени.- При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. -Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП;3.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП:Участниците следва да са вписани в ЦПРС на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката –ІVгрупа, V категория:строежи от благоустройствената инфраструктура.Това обстоятелство се доказва с декл. или удостоверение за наличието на такава регистрация.За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право,за което се представя док-т, доказващ еквивалентното право и/или декл., че чуждестранният участник притежава съответното право. 4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата–когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника.Декл. в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник.Тези правила се отнасят и за подизпълнителите;5.Декларация по чл. 47, ал.9 ЗОП относно обст. по чл.47,ал.1,т.1 (без буква „е”),т.2,т.3 и т.4, ал.2,т.1,т.2 (предл.първо), т. 2а (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП, подписва се от лицата съгласно чл. 47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоят. по чл. 47, ал.1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2,т.1–5 ЗОП с една декл.,подписана от лицата, които представляват участника.В декл. се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал.1 и 5 ЗОП.Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представя на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т.2, т.3 и т.4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура обстоятелства по чл.47,ал.2 ЗОП.При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по предходното изречение с декл. по чл. 47, ал. 9 ЗОП.Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата, посочени по-горе в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител,е длъжен да представи: Продължава в VІ.3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.ОП 1 и ОП 2- Представя се: - Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. • Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: • Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или • Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или • Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 2.• Справка-декларация за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката; • Автобиографии на екипа от технически лица по образец с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката; •ОП 1 и ОП 2 - За всеки от техническите лица, включени в екипа за изпълнение на поръчката, трябва да се представи Декларация за съгласие за участието му, подписана от същия. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените. 3.Представя се копие на валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентни сертификати, издадени от орагани, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгл. Чл. 53 ал. 4 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.ОП 1и ОП 2 -Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата на:Под строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изграждане или реконструкция на спортна площадка-за ОП1 или детска площадка- за ОП 2, вкл. благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства/ пешеходни зони/вътрешно квартални пространства и др. 2. ОП 1 и ОП 2- Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на поръчката: За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум следните технически лица: – 1 (един) брой Технически ръководител Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит: като ръководител на строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. – 1 (един) брой Координатор по безопасност и здраве - Професионална област /квалификация/: минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно. 3.ОП 1 и ОП 2- Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт ISO 9001, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката. Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: 1.„Оценка на Техническото предложение” (ОТ); тежест: 40
Показател: 1.1.Работна програма (текстова част) ; тежест: 20
Показател: 1.2.Обяснителна записка ; тежест: 20
Показател: 2.„Предложен срок” (ОС); тежест: 10
Показател: 3."Предлагана цена"(ОЦ); тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

93-ОП-160

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Бургас, ул."Александровска" №26

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

„Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от ІІІ.2.1...1.документи за удостов. липсата на обстоят. по чл. 47,ал.1,т.1 (без б. „е”), т.2,т.3 и т.4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съдебен регистър, или 3.еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декл., ако такава декл. има правно значение според закона на държавата, в която е установен.Когато клетвената декл. няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал 2, т.1,2 (предл.първо), 2а (предл. първо), 4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата.Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани със строителни работи по спортни и/или детски площадки, паркоустройство и благоустройство , съгласно чл.47, ал.2,т.2 (пред.първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура.;6.Декл. за приемане на условията в проекта на договора;7.Декл. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;8.Декл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС–когато е приложимо.В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декл. се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП;8.Декл. за участие на подизпълнители,ако се предвиждат такива.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;9.Декл. за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал с приложение декл. според чл.47,ал.8 ЗОП;10.Доказателства за технически възможности т.ІІІ.2.3;11.Гаранция за участие – банкова гаранция или док-т за внесена гаранция за участие под формата на парична сума–копие;11.Декл.,че са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл. минимална цена на труда и условията на труд;При обединение,което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство;12.Декл.за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,ал.7ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП;13.Декл. за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката –свободен текст; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;Плик 2„Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик3 „Предлагана цена”. Посочената в поле II.2.1) прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс, с който възложителят разполага. При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират крайна цена за обособената позиция, за която подават оферта, като сумата не следва да надвишава прогнозни стойности, посочени в приложение Б, т.3, за всяка обособена позиция.Сроковете са съкратени на основание чл. 64, ал.3 от ЗОП.Срокът е съкратен със 7 дни, тъй като обявлението се изпраща по електронен път и с 5 дни, тъй като до документацията е осигурен пълен достъп.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общена Бургас, ул."Александровска" №26, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас
1) Кратко описание

С изпълнението на настоящата дейност се цели да се върне в експлоатация съществуващата спортна площадка в отговор на нуждите на жителите и гостите на ж.к. "Славейков " от терен за спорт на открито. Включената в проектното предложение спортна площадка е разположена в рамките на гъсто застроен квартал и представлява една от малкото възможности за рекреация, спорт и социална активност на жителите. В рамките на дейността се предвижда реконструкция на съществуващите площи и изграждане на обезопасено футболно игрище. Спортната площадка ще бъде оградена с обезопасителна мрежа. Предвижда се реконструкция на алейната мрежа и разнообразяване на елементите на зелената система така, че алейната композиция и местата за сядане да бъдат максимално засенчени през летните месеци.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Очаквани продукти: • 1 реконструирана спортна площадка и изградено обезопасено футболно игрище с размери – 20.00/ 40.00 м; • обновени настилки в паркова среда– 1 140 м2; • Монтирани 6 бр. стълбове за улично осветление с енергоспестяващи осветители; • Ситуирани 12 пейки в парка; • Монтирани 6 броя нови кошчета за отпадъци. Очаквани резултати: • Повишен капацитет на обществено достъпна зона за спорт и отдих, разположена в гъстонаселен квартал на Бургас; • Подобрено качество на съоръженията и създадени условия за активен живот на групи от различни възрасти; • Подобрен достъп на средата за хора с увреждания. • Подобрени условия за енергийна ефективност и безопасност на средата. Проектът предвижда дейности по реконструкция на съществуваща спортна площадка, разположена югозападно от бл.16 в к-с „Славейков“, прилежаща на ул.“Янко Комитов“, бивш УПИ І, от който е обособен УПИ ІІ отреден „за озеленяване и подземен паркинг“. Проектната документация е изготвена в обем и съдържание по части: Паркоустрояване и благоустрояване, Геодезия, СК-конструктивно становище, Електро, Пожарна безопасност, ПБЗ. Проектите по части са изготвени от проектанти с проектантска правоспособност с удостоверения от КИИП и КАБ,приложени към документацията.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
127691.69 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 90Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" – детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с “Лазур“, гр. Бургас“
1) Кратко описание

Дейността предвижда цялостна подмяна на парковата мебел: пейки, кошчета за битови и кучешки отпадъци, нова беседка, информационни табели и бетонови кашпи с декоративна растителност за ограничаване на автомобилния достъп. При изпълнението й се предвижда премахване на строителните отпадъци, разположени в озеленените площи. Планира се още основен ремонт и рехабилитация на площадка за игра. Организацията на пространството е подчинено на единна композиционна идея за детски кът „ЕЗЕРО С ЛИЛИИ“, което е подчертано с настилките със специфичен растер, имитиращ водно езеро с лилии.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Очаквани продукти: • Ремонт на детска площадка с площ 1 200 м2; • Изграждане на 1 бр. комбинирано детско съоръжение (КДС) с функциите катерене, висене, прескачане, люлеене, балансиране, комуникация и ролеви игри; • Изграждане на 1 бр. клатушка - четворна с функции клатушкане и пазене на равновесие. • Монтиране на 1бр. въртележка с капацитет 6 деца • Доставка и монтаж на една къщичка за комуникация за най-малките деца; • Изпълнена ударопоглъщаща настилка на площадката за игра на площ от 530 м2; Очаквани резултати: • Подобрени условия за игра и отдих на територията на районен парк "Лазур" за деца от различни възрасти, • Подобрено качество на зелената система на града; • Изградена достъпна среда за хора с увреждания и подкрепа на процеса за тяхната социализация; • Осигурени безопасни условия за отдих и предвижване около зоната на интервенция.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
427907.56 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 90