00017-2014-0030

BG-Берковица: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Мая Горанова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89129, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profil-berkovitsa.org/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка и монтаж на соларни инсталации в Дом за възрастни с деменция, с. Бистрилица, община Берковица, съгласно условията и изискванията на Техническата спецификация и Ценово предложение, които видове са подробно описании по вид и количества в приложената към настоящата документация Количествена сметка. Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира по ДБФП № 48/3/3211201 от 04.08.2014 г. сключен между Община Берковица, ДФ „Земеделие” и МИГ „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР за реализирането на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица, община Берковица – Етап 1”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39715000, 39721400, 42161000

Описание:

Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване
Неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване
Устройства за производство на топла вода

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се извършването на доставка и монтаж на два броя соларни инсталации за топла вода: 1. Соларна инсталация бани - за нуждите на БГВ и за пестене на енергия ще се изгради соларна инсталация. На покрива на сградата ще се монтират три слънчеви вакуумни колектори; 2. Соларна инсталация кухня - за нуждите от топла вода на кухнята ще се изгради втора соларна инсталация. На покрива на сградата ще се монтира самостоятелен слънчев вакуумен колектор

Прогнозна стойност без ДДС
15681.8 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие – 1,0 % от обявената прогнозна стойност на поръчката, определена в български лева, както следва: 156.80 лева. 2. Гаранция за изпълнение - 3 % от предложената стойност за изпълнение на поръчката, определена в български лева. ***Гаранцията за изпълнение се представя при класиране на кандидата и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът е обединение - неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнител - до решаване на спора от компетентните органи и влизане на решението в сила. Гаранцията за участие на отстранените участници се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за предварителен подбор или за определяне на изпълнител. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници, се освобождават след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за участие на останалите класирани участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1 Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на договора, платимо в срок до 15 (петнадесет) работни дни след датата на сключване на договора и представен оригинал на фактура от страна на изпълнителя. 2. Окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) се извършва в срок до 20 (двадесет) работни дни, след приспадане на вече изплатените суми и издадена оригинална фактура от Изпълнителя, и се извършва след представяне на следните документи: а/ доставна фактура; б/ приемно-предавателен протокол за монтаж и пускане в експлоатация на инсталациите; в/ гаранционна карта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заявление за участие/Оферта/ – Образец № 1, придружена със Списък на документите /чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП/ - свободен образец; 2. Сведения за представяне на участника – Образец № 2; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец № 3; 4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП - Образец № 4; 5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 5; 6. Декларация за приемане условията на проекта за договор–Образец № 6; 7. Декларация за валидност на офертата – Образец № 7; 8. Декларация за подизпълнители – Образец № 8 /когато е приложимо/; 9. Декларация от подизпълнители - Образец № 9 /когато е приложимо/; 10.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Образец № 10/когато е приложимо/; 11. Техническо предложение – Образец № 11; 12. Ценово предложение – Образец № 12; 13. Проект за договор - Образец № 13 – прилага се, но не се попълва. 14. Списък /Образец №14 / на доставките, изпълнени през последните 3 години; 15.Споразумение/договор/ за създаване на обединение, което не е юридическо лице – нотариално заверено /когато е приложимо/. 16. Гаранция за участие в процедурата – в парична сума или банкова гаранция по избор на участника. 17. Копие от сертификат по ISO 9001:2008 или други доказателства за внедрени вътрешни системи, покриващи изискванията на този стандарт или еквивалентен. 18. Декларация за предоставяне на сервизна база за гаранционна поддържка на доставеното оборудване и ремонт на възникнали неизправности по време на гаранционния срок, в случай че участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка /Образец № 15/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не приложимо
Минимални изисквания: не приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертите, които доставки са за оборудване, еднакво или сходно с предмета на поръчката – Образец № 14. Към списъка се прилагат: а) удостоверения за извършени доставки издадено от получателите на доставките или от компетентен орган, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката или б) посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за доставката. 2. Кандидатите да представят каталози, образци, сертификати и/или фотографски снимки на оборудването, което се предлага да бъде доставено; 3. Сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника (във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”);Документите издадени на чужд език се придружават и от превод на български език, като преводът на документите следва да е официален
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава опит в доставката на оборудване, сходно или еднакво с предмета на настоящата поръчка, като за последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертата, следва да е изпълнил минимум 2/два/ договора за доставки на оборудване, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, като общата стойност на изпълнените договори следва да бъде не по-малка от прогнозната стойност на настоящата поръчка – 15 681,80 лева. *** Под изпълнени доставки на оборудване с предмет „сходен или еднакъв” на предмета на настоящата поръчка следва да се разбира: доставка на соларни инсталации и слънчеви колектори за топла вода, предназначени за монтаж върху битови, обществени или промишлени сгради. 2. Кандидатите да представят каталози, образци, сертификати и/или фотографски снимки на оборудването, което се предлага да бъде доставено; 3. Участникът да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно международни стандарти ISO 9001:2008 или да има въведени други еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на настоящата поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ



РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок на доставка ; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 30
Показател: Ценово предложение ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.01.2015 г.  Час: 16:45
Платими документи

ДА

Цена: 8.1 BGN
Условия и начин на плащане

само при закупуване на документацията в хартиен вариант по ИЗРИЧНО желание от кандидатите. Цената е с ДДС. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие чрез плащане в брой на касата на Община Берковица, пл. «Йордан Радичков» 4, или по банков път по сметка на Община Берковица: ОББ АД IBAN BG35UBBS80028413870905 BIC UBBSBGSF вид плащане 447000. Документацията се получава с стая 210 на Община Берковица след представяне на платежен документ, всеки работен ден от 8.30ч до 17.00 ч. При поискване от заинтересовано лице, Възложителят е длъ¬жен да изпрати документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й. Документацията може да бъде закупена лично от заинтересованото лице или негов упълномощен представител. При закупуване на Документацията чрез куриерска служба, заинтересованото лице следва да упълномощи лицето, което ще я получи. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Документацията за участие се предоставя на заинтересова¬ното лице след представяне на платежен документ, че докумен¬тацията е заплатена. 2. Цената на документацията е с включено ДДС 3. Цената на документацията за участие следва да бъде внесена в касата на Възложителя или по банков път на следната сметка на Възложителя: Банка : ОББ АД гр. Берковица IBAN: BG35UBBS80028413870905 Код за плащане:447000 BIC: UBBSBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.01.2015 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала при Общинска администрация Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Общинска администрация Берковица



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира по ДБФП № 48/3/3211201 от 04.08.2014 г. сключен между Община Берковица, ДФ „Земеделие” и МИГ „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР за реализирането на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица, община Берковица – Етап 1”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.12.2014 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ