Версия за печат

00991-2014-0011

BG-гр.Ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Марина Бороджиева, Рeпублика България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651142, E-mail: m.borodjieva@wss-lovech.bg, Факс: 068 651113

Място/места за контакт: "В и К" АД - гр. Ловеч, стая №305

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wss-lovech.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://wss-lovech.bg:8888/procurement.aspx?ProviderID=2660eff7-478a-441d-904f-9ec4420d7980&Guid=f9e12544-f6a8-4955-b53f-64b1281fc5bb.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"В и К" АД - гр. Ловеч, ул."Райна Княгиня" Nо 1-А, За: Наталия Семчева, Република България 5500, гр.Ловеч, Тел.: 068 651112, Факс: 068 651113

Място/места за контакт: Стая № 204 деловодство на "ВиК" АД, гр.Ловеч

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, гр.Ловеч – уличен водопровод от О.Т.1538 през О.Т.727 до О.Т.710 и водопроводи по вътрешноквартални улици, ж.к. "Червен бряг ”"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Изпълнението на строителството ще се извърши в гр.Ловеч, ж.к.»Червен Бряг»
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на включва реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на ж. к. ”Червен бряг” в гр. Ловеч: уличните водопроводи от О.Т. 1538 през О.Т. 727 до О.Т. 710 /околовръстната улица на жилищния комплекс от входа му, покрай северната му част и до най-западната му точка в О.Т. 710/ и уличните водопроводи по всички вътрешноквартални улици. Предвидени са за полагане и монтаж 423 м тръби от PEHD ф 315 мм, 822 м тръби от PEHD ф 200 мм и 1092 м тръби от PEHD ф 110 мм. Строителството е заложено по изкопен начин. Освен това се предвижда реконструкция на една съществуваща разпределителна шахта – подмяна на съответните спирателни кранове, фасонни части и доставка и монтаж на фланшов водомер ф 150 мм.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45231112

Описание:

Строителни и монтажни работи
Монтажни работи на преносни и разпределителни тръбопроводи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата дължина на уличните водопроводи, подлежащи на реконструкция е 2362 м.

Прогнозна стойност без ДДС
355000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Възложителят не предвижда представяне на гаранция за участие. 2. Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора – в размер на 4% /четири процента / от стойността на договора в лева без ДДС (обща стойност на обекта в лева без ДДС). 3. Гаранцията за изпълнение се представят в една от следните форми избрана от участника: 3.1.Парична сума внесена в касата на “В и К” АД, гр. Ловеч (адрес гр. Ловеч, ул.”Райна Княгиня” № 1-А, стая № 206) или по сметката на Възложителя: Бенефициент: „В и К” АД – гр. Ловеч; Банка: „Първа Инвестиционна Банка”АД - клон Ловеч; IBAN: BG30 FINV 9150 1015 7885 33 BIC: FINV BGSF и представяне на документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Ако участникът определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка, и да се представи в оригинал. 3.2. Банкова гаранция в полза на „В и К” АД - гр. Ловеч, оригинал, безусловна и неотмeнима, обхваща целия срок на действие, както следва: Начален срок: не - по късен от датата на сключване на договора и краен срок на валидност до 31.12.2015 година. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция в нея следва изрично да е записано че: 1. е безусловна и неотменима; 2. е в полза на възложителя; 3. е със краен срок на валидност до 31.12.2015 г. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 4.Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансиране на обществената поръчка – Финансирането на проекта ще се извърши със средства на „В и К”АД – гр. Ловеч и на Община Ловеч. Начин на плащане: Възложителят заплаща изпълненото строителство в лева, чрез банков превод по сметката на Изпълнителя. Плащанията ще се извършват на 15 дни въз основа на следните документи: 1.Протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР, подписан от страните. 2.Оригинална фактура, издадена от Изпълнителя. Плащанията ще се извършва в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на издаване на фактурата. Възложителят извършва окончателното /последното/ плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.45б, ал.1 от ЗОП /когато е приложимо/.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, но така определеният участник следва да спазва разпоредбата на чл.49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

- Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1, б.“а-д“, т.2, т.3 и т.4 и ал. 5 от ЗОП . Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1, б.“а-д“, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП. - Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура. - Външните експерти участвали в изработването на техническата спецификация и на методиката за оценка на офертите от настоящата документация не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. - Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите – Четвърта група - Трета категория - строежи, съгласно чл.5, ал.6, т.4.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или за по-висока категория строежи. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка ( чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите). В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. - В документа Техническо предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи срок за изпълнение на СМР – не-повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, в това число не-повече от 60 (шестдесет) календарни дни за изпълнение на СМР на частта «Вътрешноквартални улици», с която започва сроителството, съгласно КСС.Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). - Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако ценовата му оферта (Обща стойност на обекта в лева без ДДС) надвиши прогнозната стойност на обществената поръчка поръчка в лева без ДДС. Продължение виж т.VI.3) "Допълнитена информация" от обявлението........

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта следва да съдържа: Плик №1 "Документи за подбор" съдържащ документите от т.1 до т.13 включително: 1. Оферта – образец, оригинал; 2.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец, оригинал; 3.Представяне на участника – образец, оригинал - което включва: 3.1.Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3.2.Декларация по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелства по чл.47, ал. 1, т.1, б.“а-д“, т.2, т.3 и т.4 и чл.47, ал. 5 от ЗОП –образец, оригинал; 3.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 и ал.2 от ЗОП: Копие на валиден документ (талон и удостоверение) за регистрация в ЦПРС за строежи Четвърта група - Трета категория, съгласно чл.5, ал.6, т.4.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или за по-висока категория строежи или еквивиалент или декларация - виж т.III.1.4. от обявлението; 4.Договор за обединение /ако е приложимо/ – копие, представя се в случай, че участникът е обединение; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата - оригинал или заверен копие (представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от лицата, които имат право на това, съгласно актуалната регистрация на участника, а от изрично упълномощен техен представител; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец, оригинал ; 7.Декларация за участие на подизпълнител/-ли - образец, оригинал ; 8.Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедурата – образец, оригинал /ако е приложимо/; 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - образец, оригнал; 10.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – обрзец, оригинал; 11.Чуждестранните лица представят и Декларация – образец, оригинал, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка и не са граждани на държава - член на ЕС, на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; 12. Доказателства за техническа възможност и/или квалификация за изпълнение на поръчката - съгласно т.III.2.3 от обявлението; 13.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - образец, оригинал; Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" съдържащ документите по т.14: 14.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /ТПИП/, като към техническото предложение, ако е приложимо се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – свободен текст ; ТПИП съдържа: 14.1.ТПИП – документ- образец, оригинал; 14.2.Технолог. програма за изпълн. на с -вото съдържаща:Обяснит. записка;Линеен календарен график – образ., оригинал представя се на хартиен носител и на електронен носител, във формат *.xls или *.xlsx;Диаграма на работната ръка – в оригинал на харт. носител; Диаграма на механизацията – в оригинал на харт.носител; Плик №3 "Предлагана цена" - съдържащ документите по т.15: 15. Предлагана цена– образец, оригинал; 15.1. Количествено–стойностна сметка /КСС/- образец, оригинал – представя се на хартиен носител и на електронен носител, съдържащ КСС във формат *.xls или *.xlsx – с брой на редовете и колоните съвпадаща с броя на редовете и клоните на приложената към документацията КС; 15.2.Анализи на единичните цени – свободен текст, оригинали.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се предвиждат.

ІІІ.2.3) Технически възможности

12.1. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – образец, оригинал, заедно с доказателство за извършеното строителство. Доказателството за извършеното строителство се представя като: а)посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б)удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в)копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности ; * Под строителство, сходно с предмета на поръчката се разбира: Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водоснабдителни мрежи. Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката с обща дължина най-малко 2 километра. 12.2. Списък -Декларация на предложения екип за изпълнение на поръчката (инженерно-технически и изпълнителски състав) - образец, оригинал, като в списъка се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата участващи в екипа. Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката (инженерно-технически и изпълнителски състав), който да осигури изпълнението на всички дейности, предмет на поръчката в срока за изпълнение и да отговаря на следните изисквания: 12.2.1.Инженерно-технически състав: а/Технически ръководител на обекта: 1.строителен инженер със специалност „ВиК“ или „Хидротехническо строителство” или „Хидромелиоративно строителство” или еквивалентна специалност или диплома за строителен техник със средно образование с четиригодишен курс на обучение,отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; 2.опит в областта на строителство – минимум 5 години общ професионален опит по специалността и минимум 3 години специфичен опит, като технически ръководител при изпълнението на еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка строителство. б/ Строителен инженер: 1. висше образование (магистърска степен), специалност „ВиК“ или „Хидротехническо строителство” или „Хидромелиоративно строителство” или еквивалентна специалност, минимум 5 години общ професионален опит по специалността и минимум 3 години специфичен опит, като такава позиция при изпълнението на еднакво или сходно с предмета на обществената поръчката строителство. в/ Експерт - координатор по безопасност и здраве: отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (НМИЗБУТИСМР), а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство. Забележка: В случай, че някой от членовете на инженерно – техническия състав притежава валиден документ за Координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходимо, допълнителен експерт за изпълняване на дейността. 12.2.2. виж т.VI.3 "допълнителна информация" от обавлението....

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ; тежест: 60
Показател: ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на "ВиК" АД, гр.Ловеч на адрес гр.Ловеч, ул."Райна Княгиня" №1 А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите (вкл. ценовите оферти) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва: - за участниците – лична карта и заверено копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала” подпис и мокър печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя); -за представители на средствата за масово осведомяване – лична карта и копие на документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия; - за всички други лица – лична карта; Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обявява чрез съобщение в Профила на купувача на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, Рубрика – Обществени поръчки/Профил на купувача, съответната поръчка датата, часа и мястото на отварянето. При основание за провеждане на жребий по реда на чл.71, ал.5 от ЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на провеждане на жребия, комисията ще обявява чрез съобщение в Профила на купувача на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, Рубрика – Обществени поръчки/Профил на купувача, съответната поръчка датата, часа и мястото на провеждане на жребия.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

...продълж. от т.III.1.4 от обявл. Забранява се участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществ. поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, на: дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица /чл.3, ал.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици./Предходната забрана, не се прилага ако са налице някое от изключенията по чл.4 от същия закон. Участник, който представи оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията и изискванията за участие и провеждане на тази процедура описани в документацията за участие се отстранява от участие в процедурата. .... продължение от т.III.2.3. от обявлението 12.2.2.Изпълнителски състав: участниците трябва да разполагат с минимум 12 броя лица - изпълнителски състав, в т.ч. с минимум 2 бр. заварчици притежаващи валиден документ по Наредба №7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване /НУРППЗ/ за заваряване на ПЕВП тръби, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство. * Под строителство, сходно с предмета на поръчката се разбира: Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или рехабилитация и/или основен ремонт на водоснабдителни мрежи. 12 .3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – образец, оригинал; В Д-цията участника посочва основанието, на което разполага със съответното техническо оборудване - (собствено и/или наето и/или ползвано на др. основание). Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с техническо оборудване и механизация (собствено и/или наето и/или ползвано на др. основание), необходими за изпълнение на поръчката, минимум: а.Машина за рязане на асфалт и бетон – 2 бр. б.Апарат за челно заваряване на РЕ до ф 315 мм /комплект/ - 2 бр. в.Заваръчна машина за електрофитинги – 1 бр.; г.Багер-товарач с опция за хидравличен чук – 1 бр. г.Багер-товарач – 1 бр. е.Транспортна техника – самосвали – 4 бр. ж.Малка уплътнителна техника – виброплочи или моторна трамбовка – 2 бр. з.Водни помпи, преносими – 2 бр. и.Компресор – подвижен – 1 бр. й.Електроагрегат – подвижен 2 бр. к.Къртач – пневматичен или друга пробивна малка техника – 1 бр. * В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.12 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т. 6 от ЗОП. ** В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за техническа възможност и/или квалификация чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. Документацията за участие в процедурата е безплатна, като В -телят предоставя пълен достъп до нея по електронен път на Интернет адрес: www.wss-lovech.bg, рубрика – Обществени поръчки/Профил на купувача, съответната процедура. Всички комуникации и действия на В - теля и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Обменът на информация между В-теля и участника може да се извършва по един от следните начини:• лично – в деловодството на «ВиК» АД, Ловеч срещу подпис;• по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;• чрез куриерска служба;• по факс;• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; • чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ