Версия за печат

BG-Бургас: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Чанка Коралска; Даниела Георгиева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907204; 056 907242, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция "Строителство"; Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност, включително паркови елементи, детски площадки, поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас по обособени позиции“.

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

ОП 1. Район „ВЪЗРАЖДАНЕ”включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к. „Меден Рудник”, ПЗ “ЮГ”, ПЗ “Меден Рудник”; Улици граничещи с други райони /ТД/: ул.“Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ от кръстовището с ул.„Спортна" до п.в.“Юг“; • Общински пътища. - BGS1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ – от км0+000 до км 2+800 /началото на дигата от страна на комплекса/. ОП 2. Район „ЗОРА”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к. „Лазур”, ж.к. „Братя Миладинови”, „Приморски парк – стара и нова част“, с. Твърдица, с. Маринка, с. Димчево, с. Извор, • Улици граничещи с други райони: - ул. „Струга” - улично платно и прилежащи тротоари; - ул. „24-ти пехотен полк”(бивша ул. Димитър Димов) - от ж.п. прелеза до бул. „Демокрация” - улични платна с прилежащите им тротоари и разделителни Острови; • Общински пътища: - BGS 1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ от км 2+800 /началото на дигата/ до км 8+400 / път ІІІ-7908/; - BGS1215„І- 9/Бургас – М.Търново/- Извор“ от км 0+000 /път І-9/ до км 3+000 /с.Извор/. ОП 3. Район „ИЗГРЕВ”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к.„Изгрев", ж.к.„Зорница”, парк Езеро, кв.Сарафово, с.Рудник, с.Черно море, с.Брястовец, с.Драганово; • Улици граничещи с други райони: - бул. „Стефан Стамболов”, в участъка от кръгово кръстовище пред хотел „Мираж" до моста над ж.п. линията /кръстовище с ул.“Струга“/ - двете платна с прилежащите им тротоари, разделителния остров, включително и кръговото кръстовище; - ул. „Димитър Димов” – от кръстовището с ул. „Транспортна” до ж.п. прелеза, включително и кръговото кръстовище; • Общински пътища - BGS1039 „ІІІ- 906/Каблешково – Бургас/- Черно море – Рудник – ІІІ- - 6009/Миролюбово-Брястовец/“ от км 0+000 до км 10+800 /път ІІІ-6009/; - BGS2040 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Драганово“ от км 0+000 до км 5+200 /с. Драганово/; ОП 4. Район „ОСВОБОЖДЕНИЕ”,, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.о. Острицата, с. Миролюбово, с. Изворище (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Изворище); с. Изворище, Северна промишлена зона; • Улици граничещи с други райони - бул. „Стефан Стамболов” разделителната ивица в участъка от кръговото кръстовище пред х-л „Мираж” до кръговото кръстовище с ул. „Транспортна” и прилежащото към к-с „Славейков“ озеленяване; • Общински пътища: - BGS1031 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Ветрен – Бургаски мин.бани – Банево“ от км0+000 до км 2+500; - BGS3032 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Изворище - Банево - BGS1031“ от км0+000 до км 8+500. ОП 5. Район „ПРИМОРИЕ”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища - Централна градска част, кв. Възраждане, к-с „Република“, кв. Крайморие, лесопарк „Росенец”, в.з. Росенец., прилежащи селищни образования; • Улици граничещи с други райони: - ул. „Сан Стефано” - двете платна, разделителната ивица и прилежащите тротоари в участъка от бул. „Мария Луиза” до бул. „Демокрация”; - бул. „Демокрация” - двете платна, прилежащите тротоари и разделителната ивица в участъка от ул. „Сан Стефано” до ул. „Булаир”; • Общински пътища: -BGS1038 „BGS 1037 – кв. Крайморие“ от км 0+000 до км 1+500. ОП 6. Район „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: Долно Езерово, град Българово , кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово и м.с. „Върли бряг“, с. Братово и с. Равнец, Промишлена зона /ПЗ/ кв. „Победа”; остров „Света Анастасия“; Улици граничещи с други райони: - надлеза на ул. „Индустриална” - от кръстовището с ул.„Мария Луиза” до кръстовището с ул.„Спортна” /ТД „Освобождение“/; Продължата в т. ІІ.8

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
30000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

77300000, 45112700, 71421000

Описание:

Услуги по озеленяване
Строителни работи, свързани с озеленяването
Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Продължение от т. ІІ.4: - Общински пътища. - BGS1030 „ ІІІ-9008 /Бургас – кв.Долно Езерово/ - Лукойл Нефтохим Бургас – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км0+000 /път ІІІ6008/ до км 4+100 /път ІІІ-9008/ включително до портал №1 на базата на „Лукойл-Нефтохим”. - BGS1033 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Българово – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км 0+000 /път І-6/ до км 6+400;

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащания и/или позоваване на разпоредби, които ги уреждат

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 30 000 000 (тридесет милиона) лева с включен ДДС общо за целия срок на договорите и не може да надхвърла гласувания от Общински съвет финансов ресурс за този вид дейност в годишния бюджет. Общата стойност на всеки договор ще се определя на база конкретни възлагания, като общия обем възлагания не може да надхвъля финансовата рамка определена от Общинския съвет за съответната календарна година. Плащанията се извършват в съответствие и в рамките на разчетените в годишния общински бюджет средства (за съответната година) за извършване на дейността, предмет на настоящата поръчка в съответния район.

III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност, включително паркови елементи, детски площадки, поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас по обособени позиции“.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Район „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, ПЗ “ЮГ”, ПЗ “Меден Рудник, вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък"
1) Кратко описание

Район „ВЪЗРАЖДАНЕ”включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к. „Меден Рудник”, ПЗ “ЮГ”, ПЗ “Меден Рудник”; Улици граничещи с други райони /ТД/: ул.“Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ от кръстовището с ул.„Спортна" до п.в.“Юг“; • Общински пътища. - BGS1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ – от км0+000 до км 2+800 /началото на дигата от страна на комплекса/.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45112700, 71421000, 77300000

Описание:

Строителни работи, свързани с озеленяването
Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове
Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Район „ВЪЗРАЖДАНЕ”включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к. „Меден Рудник”, ПЗ “ЮГ”, ПЗ “Меден Рудник”; Улици граничещи с други райони /ТД/: ул.“Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ от кръстовището с ул.„Спортна" до п.в.“Юг“; • Общински пътища. - BGS1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ – от км0+000 до км 2+800 /началото на дигата от страна на комплекса/.

Прогнозна стойност, без да
5000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Район „ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор, „Приморски парк – стара и нова част“; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък.
1) Кратко описание

Район „ЗОРА”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к. „Лазур”, ж.к. „Братя Миладинови”, „Приморски парк – стара и нова част“, с. Твърдица, с. Маринка, с. Димчево, с. Извор, • Улици граничещи с други райони: - ул. „Струга” - улично платно и прилежащи тротоари; - ул. „24-ти пехотен полк”(бивша ул. Димитър Димов) - от ж.п. прелеза до бул. „Демокрация” - улични платна с прилежащите им тротоари и разделителни Острови; • Общински пътища: - BGS 1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ от км 2+800 /началото на дигата/ до км 8+400 / път ІІІ-7908/; - BGS1215„І- 9/Бургас – М.Търново/- Извор“ от км 0+000 /път І-9/ до км 3+000 /с.Извор/.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45112700, 71421000, 77300000

Описание:

Строителни работи, свързани с озеленяването
Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове
Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Район „ЗОРА”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к. „Лазур”, ж.к. „Братя Миладинови”, „Приморски парк – стара и нова част“, с. Твърдица, с. Маринка, с. Димчево, с. Извор, • Улици граничещи с други райони: - ул. „Струга” - улично платно и прилежащи тротоари; - ул. „24-ти пехотен полк”(бивша ул. Димитър Димов) - от ж.п. прелеза до бул. „Демокрация” - улични платна с прилежащите им тротоари и разделителни Острови; • Общински пътища: - BGS 1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ от км 2+800 /началото на дигата/ до км 8+400 / път ІІІ-7908/; - BGS1215„І- 9/Бургас – М.Търново/- Извор“ от км 0+000 /път І-9/ до км 3+000 /с.Извор/.

Прогнозна стойност, без да
6000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Район „ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к. „Изгрев”, ж.к.„Зорница”, парк „Езеро“, кв.Сарафово, с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък.
1) Кратко описание

Район „ИЗГРЕВ”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к.„Изгрев", ж.к.„Зорница”, парк Езеро, кв.Сарафово, с.Рудник, с.Черно море, с.Брястовец, с.Драганово; • Улици граничещи с други райони: - бул. „Стефан Стамболов”, в участъка от кръгово кръстовище пред хотел „Мираж" до моста над ж.п. линията /кръстовище с ул.“Струга“/ - двете платна с прилежащите им тротоари, разделителния остров, включително и кръговото кръстовище; - ул. „Димитър Димов” – от кръстовището с ул. „Транспортна” до ж.п. прелеза, включително и кръговото кръстовище; • Общински пътища - BGS1039 „ІІІ- 906/Каблешково – Бургас/- Черно море – Рудник – ІІІ- - 6009/Миролюбово-Брястовец/“ от км 0+000 до км 10+800 /път ІІІ-6009/; - BGS2040 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Драганово“ от км 0+000 до км 5+200 /с. Драганово/;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45112700, 71421000, 77300000

Описание:

Строителни работи, свързани с озеленяването
Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове
Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Район „ИЗГРЕВ”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к.„Изгрев", ж.к.„Зорница”, парк Езеро, кв.Сарафово, с.Рудник, с.Черно море, с.Брястовец, с.Драганово; • Улици граничещи с други райони: - бул. „Стефан Стамболов”, в участъка от кръгово кръстовище пред хотел „Мираж" до моста над ж.п. линията /кръстовище с ул.“Струга“/ - двете платна с прилежащите им тротоари, разделителния остров, включително и кръговото кръстовище; - ул. „Димитър Димов” – от кръстовището с ул. „Транспортна” до ж.п. прелеза, включително и кръговото кръстовище; • Общински пътища - BGS1039 „ІІІ- 906/Каблешково – Бургас/- Черно море – Рудник – ІІІ- - 6009/Миролюбово-Брястовец/“ от км 0+000 до км 10+800 /път ІІІ-6009/; - BGS2040 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Драганово“ от км 0+000 до км 5+200 /с. Драганово/;

Прогнозна стойност, без да
5000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Район „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с. Миролюбово и с. Изворище; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък.
1) Кратко описание

Район „ОСВОБОЖДЕНИЕ”,, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.о. Острицата, с. Миролюбово, с. Изворище (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Изворище); с. Изворище, Северна промишлена зона; • Улици граничещи с други райони - бул. „Стефан Стамболов” разделителната ивица в участъка от кръговото кръстовище пред х-л „Мираж” до кръговото кръстовище с ул. „Транспортна” и прилежащото към к-с „Славейков“ озеленяване; • Общински пътища: - BGS1031 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Ветрен – Бургаски мин.бани – Банево“ от км0+000 до км 2+500; - BGS3032 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Изворище - Банево - BGS1031“ от км0+000 до км 8+500.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

77300000, 71421000, 45112700

Описание:

Услуги по озеленяване
Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове
Строителни работи, свързани с озеленяването

3) Количество или обем

Район „ОСВОБОЖДЕНИЕ”,, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: – ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.о. Острицата, с. Миролюбово, с. Изворище (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Изворище); с. Изворище, Северна промишлена зона; • Улици граничещи с други райони - бул. „Стефан Стамболов” разделителната ивица в участъка от кръговото кръстовище пред х-л „Мираж” до кръговото кръстовище с ул. „Транспортна” и прилежащото към к-с „Славейков“ озеленяване; • Общински пътища: - BGS1031 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Ветрен – Бургаски мин.бани – Банево“ от км0+000 до км 2+500; - BGS3032 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Изворище - Банево - BGS1031“ от км0+000 до км 8+500.

Прогнозна стойност, без да
5000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Район „ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”, ж.к.“Република“, Лесопарк Росенец; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък.
1) Кратко описание

Район „ПРИМОРИЕ”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища - Централна градска част, кв. Възраждане, к-с „Република“, кв. Крайморие, лесопарк „Росенец”, в.з. Росенец., прилежащи селищни образования; • Улици граничещи с други райони: - ул. „Сан Стефано” - двете платна, разделителната ивица и прилежащите тротоари в участъка от бул. „Мария Луиза” до бул. „Демокрация”; - бул. „Демокрация” - двете платна, прилежащите тротоари и разделителната ивица в участъка от ул. „Сан Стефано” до ул. „Булаир”; • Общински пътища: -BGS1038 „BGS 1037 – кв. Крайморие“ от км 0+000 до км 1+500.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45112700, 71421000, 77300000

Описание:

Строителни работи, свързани с озеленяването
Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове
Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Район „ПРИМОРИЕ”, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища - Централна градска част, кв. Възраждане, к-с „Република“, кв. Крайморие, лесопарк „Росенец”, в.з. Росенец., прилежащи селищни образования; • Улици граничещи с други райони: - ул. „Сан Стефано” - двете платна, разделителната ивица и прилежащите тротоари в участъка от бул. „Мария Луиза” до бул. „Демокрация”; - бул. „Демокрация” - двете платна, прилежащите тротоари и разделителната ивица в участъка от ул. „Сан Стефано” до ул. „Булаир”; • Общински пътища: -BGS1038 „BGS 1037 – кв. Крайморие“ от км 0+000 до км 1+500.

Прогнозна стойност, без да
5000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Район „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“, включваща: Долно Езерово, град Българово , кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово и м.с. „Върли бряг“, с. Братово и с. Равнец, Промишлена зона /ПЗ/ кв. „Победа”; остров „Света Анастасия“; вкл. общински пътища и улици граничещи с други райони по списък.
1) Кратко описание

Район „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: Долно Езерово, град Българово , кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово и м.с. „Върли бряг“, с. Братово и с. Равнец, Промишлена зона /ПЗ/ кв. „Победа”; остров „Света Анастасия“; Улици граничещи с други райони: - надлеза на ул. „Индустриална” - от кръстовището с ул.„Мария Луиза” до кръстовището с ул.„Спортна” /ТД „Освобождение“/; - ул. „Спортна” от кръстовището с ул. „Индустриална” до кръстовището с ул. “Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ /ТД „Освобождение“/; - Общински пътища. - BGS1030 „ ІІІ-9008 /Бургас – кв.Долно Езерово/ - Лукойл Нефтохим Бургас – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км0+000 /път ІІІ6008/ до км 4+100 /път ІІІ-9008/ включително до портал №1 на базата на „Лукойл-Нефтохим”. - BGS1033 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Българово – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км 0+000 /път І-6/ до км 6+400;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45112700, 71421000, 77300000

Описание:

Строителни работи, свързани с озеленяването
Услуги по естетично оформяне и озеленяване на паркове
Услуги по озеленяване

3) Количество или обем

Район „ДОЛНО ЕЗЕРОВО“, включваща: • Озеленените площи и паркове на следните комплекси, квартали и съставни селища: Долно Езерово, град Българово , кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово и м.с. „Върли бряг“, с. Братово и с. Равнец, Промишлена зона /ПЗ/ кв. „Победа”; остров „Света Анастасия“; Улици граничещи с други райони: - надлеза на ул. „Индустриална” - от кръстовището с ул.„Мария Луиза” до кръстовището с ул.„Спортна” /ТД „Освобождение“/; - ул. „Спортна” от кръстовището с ул. „Индустриална” до кръстовището с ул. “Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ /ТД „Освобождение“/; - Общински пътища. - BGS1030 „ ІІІ-9008 /Бургас – кв.Долно Езерово/ - Лукойл Нефтохим Бургас – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км0+000 /път ІІІ6008/ до км 4+100 /път ІІІ-9008/ включително до портал №1 на базата на „Лукойл-Нефтохим”. - BGS1033 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Българово – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км 0+000 /път І-6/ до км 6+400;

Прогнозна стойност, без да
4000000 BGN
Продължителност в месеци: 48