Версия за печат

BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. "Александровска" №26, За: Боряна Балабанова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907242, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

На територията на Община Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

ОП 1 Център за административни услуги „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали: – ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово и м.с. „Върли бряг”; • Улици граничещи с други райони /ТД/: - надлеза на ул. „Индустриална” - от кръстовището с ул.„Мария Луиза” до кръстовището с ул.„Спортна” /ТД „Освобождение“/; - ул.„Спортна” от кръстовището с ул. „Индустриална” до кръстовището с ул.“Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ /ТД „Освобождение“/; - ул.“Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ от кръстовището с ул.„Спортна" до п.в.“Юг“; • Промишлена зона /ПЗ/ кв. „Победа”, ПЗ “ЮГ”, ПЗ “Меден Рудник”; • Участъци от РПМ в урбанизираната територия - Път III–7909“Бургас-Горно Езерово“ - от км 0+000 /кръстовището на ул. “Захари Стоянов”/ до км 3+989 /първото влизане в кв. Горно Езерово по посока Меден рудник/; - Път II-79 “Средец-Бургас“ – от км 84+440 /бензиностанция/ до км 90+665 /пътен възел „Юг”/; • Общински пътища. BGS1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ – от км0+000 до км 2+800 /началото на дигата от страна на комплекса/. ОП 2 Център за административни услуги „ЗОРА”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали: – ж.к. „Лазур”, ж.к. „Братя Миладинови”; • Уличната мрежа на следните съставни селища: - с. Твърдица, с. Маринка (без участъка от път I-9 попадащ в регулацията на с.Маринка), с. Димчево (без участъка от път IІІ-7908 попадащ в регулацияна на с.Димчево), с. Извор; • Улици граничещи с други райони: - ул. „Струга” - улично платно и прилежащи тротоари; - ул. „24-ти пехотен полк”(бивша ул. Димитър Димов) - от ж.п. прелеза до бул. „Демокрация” - улични платна с прилежащите им тротоари и разделителни Острови; • Приморски парк: - алейна мрежа и тротоари; • Общински пътища: - BGS 1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ от км 2+800 /началото на дигата/ до км 8+400 / път ІІІ-7908/; - BGS1215„І- 9/Бургас – М.Търново/- Извор“ от км 0+000 /път І-9/ до км 3+000 /с.Извор/. ОП 3 Център за административни услуги „ИЗГРЕВ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали – ж.к.„Изгрев", ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово; • Уличната мрежа на следните съставни селища - с.Рудник, с.Черно море, с.Брястовец (без участъка от път IІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Брястовец), с.Драганово; • Улици граничещи с други райони: - бул. „Стефан Стамболов”, в участъка от кръгово кръстовище пред хотел „Мираж" до моста над ж.п. линията /кръстовище с ул.“Струга“/ - двете платна с прилежащите им тротоари, разделителния остров, включително и кръговото кръстовище; - ул. „Димитър Димов” – от кръстовището с ул. „Транспортна” до ж.п. прелеза, включително и кръговото кръстовище; • Парк „Езеро” - алейна мрежа и тротоари; • Участъци от РПМ в урбанизираната територия - Път I-9 „Варна-Бургас“ – от км 224+950 /начало две платна/ до км 233+100/бензиностанция „Петрол“; - Път І-9 „Варна –Бургас“/ул.“Транспортна“/ от км233+100 до км 234+600 /кръгово кръстовище на ул.„Ст.Стамболов“/; - Път Ш-906 „Каблешково-Бургас“ в участъка от км 63+871 /кръстовището за Металснаб/ до км 65+671 /края на пътя в п.в. „Бургас-Север”/. • Общински пътища - BGS1039 „ІІІ- 906/Каблешково – Бургас/- Черно море – Рудник – ІІІ- - 6009/Миролюбово-Брястовец/“ от км 0+000 до км 10+800 /път ІІІ-6009/; - BGS2040 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Драганово“ от км 0+000 до км 5+200 /с. Драганово/; ОП 4 Център за административни услуги „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали – ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.о. Острицата • Уличната мрежа на следните съставни селища Продължава в Раздел ІІ.8 "Допълнителна информация".

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
60000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища

Продължителност в месеци: 48
II.8) Допълнителна информация

- с. Миролюбово (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Миролюбово) и с. Изворище (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Изворище) • Улици граничещи с други райони - бул. „Стефан Стамболов” в участъка от кръговото кръстовище пред х-л „Мираж” до кръговото кръстовище с ул. „Транспортна” (включително) - двете улични платна, прилежащите им тротоари и разделителната ивица; • Северна промишлена зона • Участъци от РПМ в урбанизираната територия - път ІІІ-9008 „Бургас-Долно Езерово –Братово“ - от км 0+000 /кръстовище Трапезица/ до км 4+800 /разклона за кв. Лозово/; - път І-6 „София-Бургас“ в участъка от км 485+652 / началото на кв. „Ветрен”/ до км 496+260 /кръгово кръстовище с път І-9/; - път І-9 „Варна –Бургас-М.Търново“ в участъка от км 237+400 /кръстовище Трапезица/ до км 239+000 /кръстовище ул.”Спортна”/, включително пътните връзки на надлез „Владимир Павлов при км 238+100”; • Общински пътища: - BGS1031 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Ветрен – Бургаски мин.бани – Банево“ от км0+000 до км 2+500; - BGS3032 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Изворище - Банево - BGS1031“ от км0+000 до км 8+500. ОП 5 Център за административни услуги „ПРИМОРИЕ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали: - Централна градска част, заключена между улиците (бул. „Мария Луиза”, ул. „Сан Стефано”, бул. „Демокрация”, ул. „Агоп Мелконян”(бивша ул. Зора), ул. „Княз Батенберг”, бул. „Царица Йоана”, гаров площад, бул. „Иван Вазов”), кв. Крайморие, Парк „Росенец”, в.з. Росенец., прилежащи селищни образования; • Улици граничещи с други райони: - ул. „Сан Стефано” - двете платна, разделителната ивица и прилежащите тротоари в участъка от бул. „Мария Луиза” до бул. „Демокрация”; - бул. „Демокрация” - двете платна, прилежащите тротоари и разделителната ивица в участъка от ул. „Сан Стефано” до ул. „Булаир”; • Участъци от РПМ в урбанизираната територия: - път І-9 „Варна - Бургас - Малко Търново“ в участъка от км241+600 /п.в. „Юг”/ до км247+135 /п.в.Крайморие и пътните връзки към възела/ и от км247+135 до км247+919 /асфалтова база „Пода”/. • Общински пътища: -BGS1038 „BGS 1037 – кв.Крайморие“ от км 0+000 до км 1+500. ОП 6 Център за административни услуги „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: • Уличната мрежа на следните съставни селища – кв.Долно Езерово, гр.Българово, с.Братово /без участъка от път IІІ-7909 попадащ регулацията на с.Братово/ и с.Равнец /без участъка от път IІІ-7909 попадащ регулацията на с.Равнец/. • Участъци от РПМ в урбанизираната територия: - ІІІ-9008 „Бургас-Долно Езерово –Братово“ - участъка от км4+800 /разклон за кв.Лозово/ до км11+129 /Промишлената зона при „Деспред”/; • Общински пътища: - BGS1033 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Българово – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км 0+000 /път І-6/ до км 6+400; - BGS1030 „ ІІІ-9008 /Бургас – кв.Долно Езерово/ - Лукойл Нефтохим Бургас – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км0+000 /път ІІІ6008/ до км 4+100 /път ІІІ-9008/ включително до портал №1 на базата на „Лукойл-Нефтохим”.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”.
1) Кратко описание

ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

ОП 1 Център за административни услуги „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали: – ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово и м.с. „Върли бряг”; • Улици граничещи с други райони /ТД/: - надлеза на ул. „Индустриална” - от кръстовището с ул.„Мария Луиза” до кръстовището с ул.„Спортна” /ТД „Освобождение“/; - ул.„Спортна” от кръстовището с ул. „Индустриална” до кръстовището с ул.“Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ /ТД „Освобождение“/; - ул.“Т.Александров“ /път І-9 (Е-87)/ от кръстовището с ул.„Спортна" до п.в.“Юг“; • Промишлена зона /ПЗ/ кв. „Победа”, ПЗ “ЮГ”, ПЗ “Меден Рудник”; • Участъци от РПМ в урбанизираната територия - Път III–7909“Бургас-Горно Езерово“ - от км 0+000 /кръстовището на ул. “Захари Стоянов”/ до км 3+989 /първото влизане в кв. Горно Езерово по посока Меден рудник/; - Път II-79 “Средец-Бургас“ – от км 84+440 /бензиностанция/ до км 90+665 /пътен възел „Юг”/; • Общински пътища. BGS1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ – от км0+000 до км 2+800 /началото на дигата от страна на комплекса/.

Прогнозна стойност, без да
10000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”
1) Кратко описание

ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

ОП 2 Център за административни услуги „ЗОРА”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали: – ж.к. „Лазур”, ж.к. „Братя Миладинови”; • Уличната мрежа на следните съставни селища: - с. Твърдица, с. Маринка (без участъка от път I-9 попадащ в регулацията на с.Маринка), с. Димчево (без участъка от път IІІ-7908 попадащ в регулацияна на с.Димчево), с. Извор; • Улици граничещи с други райони: - ул. „Струга” - улично платно и прилежащи тротоари; - ул. „24-ти пехотен полк”(бивша ул. Димитър Димов) - от ж.п. прелеза до бул. „Демокрация” - улични платна с прилежащите им тротоари и разделителни Острови; • Приморски парк: - алейна мрежа и тротоари; • Общински пътища: - BGS 1036 „ІІ- 79/Средец – Бургас/-кв.М.Рудник - Твърдица – ІІІ-7908“ от км 2+800 /началото на дигата/ до км 8+400 / път ІІІ-7908/; - BGS1215„І- 9/Бургас – М.Търново/- Извор“ от км 0+000 /път І-9/ до км 3+000 /с.Извор/.

Прогнозна стойност, без да
10000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”
1) Кратко описание

ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

ОП 3 Център за административни услуги „ИЗГРЕВ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали – ж.к.„Изгрев", ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово; • Уличната мрежа на следните съставни селища - с.Рудник, с.Черно море, с.Брястовец (без участъка от път IІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Брястовец), с.Драганово; • Улици граничещи с други райони: - бул. „Стефан Стамболов”, в участъка от кръгово кръстовище пред хотел „Мираж" до моста над ж.п. линията /кръстовище с ул.“Струга“/ - двете платна с прилежащите им тротоари, разделителния остров, включително и кръговото кръстовище; - ул. „Димитър Димов” – от кръстовището с ул. „Транспортна” до ж.п. прелеза, включително и кръговото кръстовище; • Парк „Езеро” - алейна мрежа и тротоари; • Участъци от РПМ в урбанизираната територия - Път I-9 „Варна-Бургас“ – от км 224+950 /начало две платна/ до км 233+100/бензиностанция „Петрол“; - Път І-9 „Варна –Бургас“/ул.“Транспортна“/ от км233+100 до км 234+600 /кръгово кръстовище на ул.„Ст.Стамболов“/; - Път Ш-906 „Каблешково-Бургас“ в участъка от км 63+871 /кръстовището за Металснаб/ до км 65+671 /края на пътя в п.в. „Бургас-Север”/. • Общински пътища - BGS1039 „ІІІ- 906/Каблешково – Бургас/- Черно море – Рудник – ІІІ- - 6009/Миролюбово-Брястовец/“ от км 0+000 до км 10+800 /път ІІІ-6009/; - BGS2040 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Драганово“ от км 0+000 до км 5+200 /с. Драганово/;

Прогнозна стойност, без да
10000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ОП 4 Център за административни услуги „ОСВОБОЖДЕНИЕ”
1) Кратко описание

ОП 4 Център за административни услуги „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали – ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.о. Острицата • Уличната мрежа на следните съставни селища - с. Миролюбово (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Миролюбово) и с. Изворище (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Изворище) • Улици граничещи с други райони - бул. „Стефан Стамболов” в участъка от кръговото кръстовище пред х-л „Мираж” до кръговото кръстовище с ул. „Транспортна” (включително) - двете улични платна, прилежащите им тротоари и разделителната ивица; • Северна промишлена зона • Участъци от РПМ в урбанизираната територия - път ІІІ-9008 „Бургас-Долно Езерово –Братово“ - от км 0+000 /кръстовище Трапезица/ до км 4+800 /разклона за кв. Лозово/; - път І-6 „София-Бургас“ в участъка от км 485+652 / началото на кв. „Ветрен”/ до км 496+260 /кръгово кръстовище с път І-9/; - път І-9 „Варна –Бургас-М.Търново“ в участъка от км 237+400 /кръстовище Трапезица/ до км 239+000 /кръстовище ул.”Спортна”/, включително пътните връзки на надлез „Владимир Павлов при км 238+100”; • Общински пътища: - BGS1031 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Ветрен – Бургаски мин.бани – Банево“ от км0+000 до км 2+500; - BGS3032 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Изворище - Банево - BGS1031“ от км0+000 до км 8+500.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

ОП 4 Център за административни услуги „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали – ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.о. Острицата • Уличната мрежа на следните съставни селища - с. Миролюбово (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Миролюбово) и с. Изворище (без участъка от път ІІІ-6009 попадащ в регулацията на с.Изворище) • Улици граничещи с други райони - бул. „Стефан Стамболов” в участъка от кръговото кръстовище пред х-л „Мираж” до кръговото кръстовище с ул. „Транспортна” (включително) - двете улични платна, прилежащите им тротоари и разделителната ивица; • Северна промишлена зона • Участъци от РПМ в урбанизираната територия - път ІІІ-9008 „Бургас-Долно Езерово –Братово“ - от км 0+000 /кръстовище Трапезица/ до км 4+800 /разклона за кв. Лозово/; - път І-6 „София-Бургас“ в участъка от км 485+652 / началото на кв. „Ветрен”/ до км 496+260 /кръгово кръстовище с път І-9/; - път І-9 „Варна –Бургас-М.Търново“ в участъка от км 237+400 /кръстовище Трапезица/ до км 239+000 /кръстовище ул.”Спортна”/, включително пътните връзки на надлез „Владимир Павлов при км 238+100”; • Общински пътища: - BGS1031 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Ветрен – Бургаски мин.бани – Банево“ от км0+000 до км 2+500; - BGS3032 „ІІІ-6009/Миролюбово-Брястовец/ - Изворище - Банево - BGS1031“ от км0+000 до км 8+500.

Прогнозна стойност, без да
10000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”
1) Кратко описание

ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”;

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

ОП 5 Център за административни услуги „ПРИМОРИЕ”, включваща: • Уличната мрежа на следните комплекси и квартали: - Централна градска част, заключена между улиците (бул. „Мария Луиза”, ул. „Сан Стефано”, бул. „Демокрация”, ул. „Агоп Мелконян”(бивша ул. Зора), ул. „Княз Батенберг”, бул. „Царица Йоана”, гаров площад, бул. „Иван Вазов”), кв. Крайморие, Парк „Росенец”, в.з. Росенец., прилежащи селищни образования; • Улици граничещи с други райони: - ул. „Сан Стефано” - двете платна, разделителната ивица и прилежащите тротоари в участъка от бул. „Мария Луиза” до бул. „Демокрация”; - бул. „Демокрация” - двете платна, прилежащите тротоари и разделителната ивица в участъка от ул. „Сан Стефано” до ул. „Булаир”; • Участъци от РПМ в урбанизираната територия: - път І-9 „Варна - Бургас - Малко Търново“ в участъка от км241+600 /п.в. „Юг”/ до км247+135 /п.в.Крайморие и пътните връзки към възела/ и от км247+135 до км247+919 /асфалтова база „Пода”/. • Общински пътища: -BGS1038 „BGS 1037 – кв.Крайморие“ от км 0+000 до км 1+500.

Прогнозна стойност, без да
10000000 BGN
Продължителност в месеци: 48


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”
1) Кратко описание

ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233200, 45233120, 45233141

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

ОП 6 Център за административни услуги „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: • Уличната мрежа на следните съставни селища – кв.Долно Езерово, гр.Българово, с.Братово /без участъка от път IІІ-7909 попадащ регулацията на с.Братово/ и с.Равнец /без участъка от път IІІ-7909 попадащ регулацията на с.Равнец/. • Участъци от РПМ в урбанизираната територия: - ІІІ-9008 „Бургас-Долно Езерово –Братово“ - участъка от км4+800 /разклон за кв.Лозово/ до км11+129 /Промишлената зона при „Деспред”/; • Общински пътища: - BGS1033 „ І-6 /Айтос-Бургас/ - Българово – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км 0+000 /път І-6/ до км 6+400; - BGS1030 „ ІІІ-9008 /Бургас – кв.Долно Езерово/ - Лукойл Нефтохим Бургас – ІІІ-6008 /І-6 – Камено/“ от км0+000 /път ІІІ6008/ до км 4+100 /път ІІІ-9008/ включително до портал №1 на базата на „Лукойл-Нефтохим”.

Прогнозна стойност, без да
10000000 BGN
Продължителност в месеци: 48