Версия за печат

00145-2014-0263

BG-Варна: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национален осигурителен институт, чрез Териториално поделение - Варна, ул."Охрид" № 6, За: Марияна Михайлова, Тодор Тодоров, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 663269; 052 663215; 052 663201, E-mail: mariana.mihajlova@varna.nssi.bg, Факс: 052 663240

Място/места за контакт: ТП на НОИ - Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.noi.bg.

Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=105&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03%2D2014%2D001%2D286%2D1&RecSrc=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03%2D2014%2D001%2D286%2D1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: управлява държавното обществено осигуряване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Абонаментна поддържка на климатична техника, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: град Варна, ул."Охрид" №6, ул."Хан Аспарух" №4, бул."Сливница" №191, гр. Девня, бул. “Съединение“ №78, град Вълчи дол, пл. “Христо Ботев“ №1, град Провадия, ул. “Цар Освободител“ № 69,град Долен чифлик, ул. “Тича“ № 1
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Абонаментна поддържка на климатична техника, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна" и включва профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатична техника индивидуализирана в Приложение № 1 от документацията.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39717200, 42512500, 50000000

Описание:

Климатици
Части за климатици
Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатична техника индивидуализирана в Приложение № 1 от документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
9533 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят във вид на парична сума или банкова гаранция /оригинал/. 1.Гаранция за участие в размер на 95,33 / деветдесет и пет лв. и 33 ст./ лева внесени в полза на Възложителя по банкова сметка IBAN: BG 80 BPBI 79453183632201, BIC: BPBIBGSF параграф 93-10-00 в Юробанк И Еф Джи България АД град Варна. Паричната сума следва да постъпи по сметката на ТП на НОИ град Варна в срока на подаване на офертата. В случай на неотменима банкова гаранция следва да се обезпечи същата сума и представи в срока за подаване на офертата - документ в оригинал. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, същата може да бъде преведена по горепосочената сметка или внесена в касата на ТП на НОИ - Варна, ул."Охрид" № 6, ет.2, стая 12 2. Гаранцията за изпълнение: в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на ТП на НОИ - град Варна: IBAN: BG 80 BPBI 79453183632201, BIC: BPBIBGSF параграф 93-10-00 в Юробанк И Еф Джи България АД град Варна или неотменима банкова гаранция. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, същата може да бъде преведена по горепосочената сметка или внесена в касата на ТП на НОИ - Варна, ул."Охрид" № 6, ет.2, стая 12

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договора

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - оригинал изготвен и подписан от представляващия участника. (в оригинал). 2.Административни сведения за участника, изготвени и подписани от представляващия участника (Образец № 1) - оригинал 3.Представяне на участника, което включва: - посочване на единен индентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; - декларация по чл.47, ал.9 за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП (Образец №3); 4. При участници обединения – документ (Споразумение или Договор за обединение), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението и посочване на лицата, чрез които обединението ще доказва съответствието си с критериите за подбор – копие. Декларация от членовете на обединението по образец (Образец № 2) - оригинал. Когато в процедурата участникът е обединение, което не е юридическо лице представя документите по чл. 56, ал. 3 от ЗОП; 5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители по образец (Образец № 4) - оригинал. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, то подизпълнителят трябва да представи и Декларация – оригинал по образец (Образец № 5), че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, към офертата си той представя и Декларация – оригинал по образец (Образец № 6) от подизпълнителя/лите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 6. Декларация за срока на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите по образец (Образец № 7) - оригинал. Срокът на валидност на офертите на класираните участници може да бъде удължен по искане на Възложителя до момента на сключване на договора за обществена поръчка (чл. 58, ал. 3 от ЗОП). 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - за липса на свързаност по образец (Образец № 8) - оригинал. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - за приемане на условията в проекта на договора по образец (Образец № 11) - оригинал. 10. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума: Сумата е в размер на 95,33 лв. /деветдесет и пет лв. и 33 ст./ Заплаща се: - в касата на ТП на НОИ - Варна, град Варна, ул.”Охрид” №6, ет.2, стая 12 - по банков път- преведена по сметка на ТП на НОИ Варна в банка Юробанк И Еф Джи България АД град Варна, BIC код – BPBIBGSF, IBAN- BG80BPBI79453183632201, параграф 93-10-00 - Гаранцията за участие може да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция (в оригинал) за същата сума. Гаранцията следва да покрива срока на валидност на офертите – минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 11. Техническо предложение по образец (Образец № 12) към настоящата документация за участие. 12. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по образец (Образец № 9) 13. Ценово предложение за изпълнение на поръчката съгласно приложения образец (Образец № 13).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация (да притежават сертификат, издаден по реда на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове или еквивалентен документ от друга страна-членка на Европейския съюз) и професионалният им опит. 2. Да представят декларация за наличие на необходимия инструментариум съгласно приложение №1 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове приета с ПМС 336/23.12.2008г.
Минимални изисквания: 1. Минимално изискване е участника да има на разположение минимум две технически лица, като: - Минимум едно лице, отговорно за извършване на организацията за абонаментното обслужване, сервиз и техническа поддържка на климатичната техника. За всяко лице, посочено в списъка по тази точка следва да се приложи копие от сертификат, издаден по реда на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) 842/2006 относно някои флурирани парникови газове или еквивалентен документ от друга страна-членка на Европейския съюз. - Минимум едно техническо лице, отговорно за ремонтните и монтажните дейности, като същото е необходимо да притежава документ, удостоверяващ придобита квалификационна група по безопасност при работа по електрически уредби и мрежи до 1000V. За всяко лице, посочено в списъка по тази точка следва да се приложи копие от документ за придобита квалификационна група за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи до 1000V, издаден съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи от 27.04.2004 г. 2. Да разполага с необходимия инструментариум съгласно приложение №1 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове приета с ПМС 336/23.12.2008г.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 587704 от 25.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.01.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.01.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

град Варна, ул."Охрид" № 6, етаж 3, стая 25

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс или чрез комбинация от тези средства. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адрес:https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/2014/Forms/AllItems.aspx

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ