Версия за печат

BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. "Александровска" №26, За: Боряна Балабанова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907242, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „РИБАРСКО СЕЛИЩЕ – ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС“

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Определяне на изпълнител за проектиране и изграждане(инженеринг) на обект: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище в селищно образувание “Рибарско селище –Ченгене скеле“, в землището на кв. Крайморие, Община Бургас, в това число: 1. Изработване на технически проект по прието техническо задание с Протокол - решение №30 от 08.10.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ 2. Изпълнение на предвидените в проекта СМР за реконструкция и модернизация на пристанището. В това число: предварителни проучвания по преценка на проектанта; изработване на инвестиционен проект във фази технически проект; извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с компетентните органи; получаване на разрешение за строеж; упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли; временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане, машини и съоръжения; строително – монтажни работи; единични, комплексни и 72-часови изпитвания; изработване на изпълнителна и екзекутивна документации.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
11500000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000, 45240000, 45241100, 45241300, 45241400, 45241500

Описание:

Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пирсове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на докове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пристани

Продължителност в дни: 540

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ