00032-2014-0002

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Дамян Войновски, България 1000, София, Тел.: 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. Гурко" № 5, За: Мая Микова, България 1000, София, Тел.: 02 9308841

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Автомобилен транспорт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85321000

Описание:

Административни социални услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

Прогнозна стойност без ДДС
131250 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Няма

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено по проект „Оптимизиране на структурата на звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и избягване на дублиращи се функции”, одобрен за финансиране с Договор № 14-11-20/01.09.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08. Възнаграждението по изпълнението на поръчката ще се заплаща както следва: - Авансово плащане - в размер на 20 % от стойността на договора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на договора, след предоставяне на фактура оригинал; - Междинно плащане – в размер на 50 % от стойността на договора, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на подписване на протокол удостоверяващ напредъка по проекта и отчет на направените разходи, приет от възложителя; - Окончателно плащане – Окончателно ще бъде това плащанe, което ще се извърши съгласно хода на изпълнението на договора и изискванията на Възложителя, същото се извършва в срок от 10 (десет) календарни дни след предоставяне на фактура оригинал, придружена с приемо-предавателен протокол за изпълнението и изготвен доклад за изпълнените дейности;

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че участникът е обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Оферта по образец (Приложение № 1); 2.Декларация за приемане на клаузите на договора – по образец (Приложение № 5); 3.Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност; 4.Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение; 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; 6.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и изискванията по ал. 2, т. 1 - 5 от Закона за обществените поръчки – по образец (Приложение № 6); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец (Приложение № 7); 8.Декларация за липса на конфликт на интереси (Приложение № 8); 9.Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: 10.Списък за изпълнени договори по образец – Приложение № 11; 11.Препоръки за добро изпълнение; 12.Справка – декларация за екипа от експерти, отговарящ за изпълнението на поръчката по образец- Приложение № 12; 13.Декларация за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – съгласно образец (Приложение № 9); 14.Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – съгласно образец (Приложение № 10); 15.Техническо предложение по образец – Приложение № 3; 16.Ценово предложение се подготвя по образец – Приложение № 4; 17.Други документи (ако е приложимо). Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”" и се посочва по коя от двете обособени позиции се кандидаства (или по двете): Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика на офертата трябва да присъстват три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят изброените документи без приложение № 3 и приложение № 4; плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение (Приложение № 3); плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника (Приложение 4).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности, участникът по позиция 1 трябва да представи: Списък на договорите, сходни с предмета на поръчката – Приложение №11 с посочени стойност, период на реализация, получател на услугата, както и доказателство за извършената услуга. Списъкът следва да е придружен от минимум три препоръки за добро изпълнение от изпълнените договори, с които доказва покриване на минималното изискване на възложителя. Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) вкл. до датата на подаване на настоящата оферта минимум 3 (три) договора, сходни с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности, свързани с: -Консултантски услуги по изготвянето на социално-икономически анализи и/или стратегии, планове и/или интегрирани планове за развитие и/или функционални анализи и/или оценки и/или дейности свързани с изработването на стратегически документи за развитие на административни структури. За доказване на техническите възможности, участникът по позиция 2 трябва да представи: Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или алтернативна. Списък на договорите, сходни с предмета на поръчката – Приложение №11 с посочени стойност, период на реализация, получател на услугата, както и доказателство за извършената услуга. Списъкът следва да е придружен от минимум три препоръки за добро изпълнение от изпълнените договори, с които доказва покриване на минималното изискване на възложителя. Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) вкл. до датата на подаване на настоящата оферта минимум 3 (три) договора, сходни с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности, свързани с: -Разработка и/или надграждане, внедряване и/или оптимизиране на системи и/или база данни и/или архитектури и/или бизнес анализ на процесите в сферата на публичния и/или частния и/или неправителствения сектор.
Минимални изисквания: Изисквания към екипа от експерти Участниците по позиция 1 следва да разполагат с екип от експерти, включващ Ръководител и минимум още трима експерти, които ще отговарят за реализацията на отделните дейности и поддейности, с квалификация и опит, както следва: Ключов експерт 1: Ръководител на екип •Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на "Социални, стопански и правни науки" или "Природни науки, математика и информатика" или "Технически науки"; •Професионален опит - най-малко 5 (пет) години общ професионален опит на ръководна позиция в публичния и/или частния и/или неправителствения сектор; •Управление и/или участие в минимум 5 (пет) проекта, в публичния, стопанския или неправителствения сектор, свързани с изготвянето на икономически анализи и прогнози или обучения, инвестиционни анализи, стратегическо планиране, функционални анализи, анализ на административни процеси, интегрирано планиране или еквивалентно. Ключов експерт 2: Експерт планиране •Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на "Социални, стопански или правни науки" или еквивалентно. •Минимум 5 години професионален опит в планирането и провеждането на проучвания и/или изследвания и/или изготвянето на анализи (социално-икономически, анализи в сферата на администрацията, функционални анализи или други еквивалентни) за публичния и/или стопанския и/или неправителствения сектор •Участие в изпълнението на минимум 5 (пет) проекта, в публичния, стопанския или неправителствения сектор, свързани с планирането и провеждането на проучвания и/или изследвания и/или изготвянето на анализи (социално-икономически, анализи в сферата на администрацията, функционални анализи и/или други еквивалентни) за публичния, стопанския или неправителствения сектор. Ключов експерт 3: Експерт публична администрация •Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на "Социални, стопански и правни науки" или "Природни науки, математика и информатика" или "Технически науки"; •Минимум 5 години професионален опит в сферата на административното обслужване, да притежава опит в извършване на анализ на административни процеси и проблеми при административното обслужване; •Участие в изпълнението на поне 3 проекта, свързани с извършване на анализи отнасящи се до административно, правно, икономическо или териториално обслужване. Ключов експерт 4: Транспорт и транспортни технологии •Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на "Техническите науки" и/или еквивалентна; •Минимум 5 години професионален опит в сферата на транспорта и транспортните технологии, автомобилните превози, информационното обслужване на автомобилните превози. •Участие като ръководител и/или експерт в минимум 2 проекта/договора, свързани с транспорта и транспортните технологии, автомобилните превози, информационното обслужване на автомобилните превози. Участниците по позиция 2 следва да разполагат с екип от Ръководител и минимум трима експерти, с квалификация и опит, както следва: Ключов експерт 1: Ръководител на екип •Висше образование – в областта на "Природни науки, матеманика и информатика"; •Професионален опит - най-малко 5 (пет) години общ професионален опит, включващ и ръководна позиция в развитието и внедряването на информационни системи за публичния и/или стопанския и/или неправителствения сектор; •Управление и/или участие в минимум 5 (пет) проекта в публичния, частния и/или неправителствения сектор, свързани с изготвянето и внедряването на информационни системи. Ключов експерт 2: •Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на "Техническите науки" •Професионален опит - най-малко 5 (пет) години общ професионален опит в разработка, внедряване или оптимизиране на информационни системи, база данни или архитектури в сферата на публичния, частния и/или неправителствения сектор; •Управление и/или участие в минимум 5 (пет) проекта в публичния, стопанския или неправителствения сектор, свързани с изготвянето и внедряването на ...
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 30
Показател: Техническа оценка; тежест: 70
Показател: Подпоказател 1 Предложена стратегия за изготвяне ; тежест: 40
Показател: Подпоказател 2 Анализ на приложината нормативна уредба ; тежест: 20
Показател: Подпоказател 3 Предложен индикативен план-график за изпълнение ; тежест: 20
Показател: Подпоказател 4 Анализ и управление на рисковете; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.01.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането ще бъде осигурено по проект „Оптимизиране на структурата на звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и избягване на дублиращи се функции”, одобрен за финансиране с Договор № 14-11-20/01.09.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел "Правен", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, българия 1000, София, Тел.: 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.rta.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
1) Кратко описание

1. „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85321000

Описание:

Административни социални услуги

3) Количество или обем

1) Дейност 1 - Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Анализът трябва да съдържа: Анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите – 150 (сто и петдесет) календарни дни 2) Дейност 2 - Провеждане на информационна кампания за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ - 2 календарни дни.

Прогнозна стойност, без ДДС
65833.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.01.2015 г. , Крайна дата 01.08.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Участниците трябва да имат предвид, че когато офертата на участник съдържа предложение, което съгласно избрания критерий „икономически най-изгодна оферта" на обществената поръчка е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Определя се разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни след получаване на искането за това. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по горепосочения начин комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“
1) Кратко описание

„Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85321000

Описание:

Административни социални услуги

3) Количество или обем

„Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”“

Прогнозна стойност, без ДДС
65416.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 01.12.2014 г. , Крайна дата 01.08.2015 г. 
5) Допълнителна информация

Участниците трябва да имат предвид, че когато офертата на участник съдържа предложение, което съгласно избрания критерий „икономически най-изгодна оферта" на обществената поръчка е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Определя се разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни след получаване на искането за това. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по горепосочения начин комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.