Версия за печат

00197-2014-0029

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 377 от 28.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Въоръжена охрана на обекти на “ВиК” ЕООД – Пловдив възложени съгласно Заповед РД-02-14-707/30.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие, намиращи се в и около населени места на територията на община Сопот, селища на община Карлово. Предоставянето на услугите е за срок до сключване на договор по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите съгласно записаното в Заповед РД-02-14-707/30.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие и/или до 15.12.2016 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно Заповед РД-02-14-707/30.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие, на “В и К” ЕООД – Пловдив е възложено да предоставя временно водоснабдителни услуги на потребителите на територията на община Сопот, селища на община Карлово, както и на територията на "ВМЗ" АД - Сопот до сключване на договор по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите. С оглед осигуряване на въоръжена охрана на помпените станции, водоеми и хлораторни помещения, които до този момент не са включени в списъка с обекти на Дружеството, за участие в процедурата се кани Изпълнителят по основния договор Ю-01-160/15.12.2012 г., а именно Дружество по ЗЗД „Консорциум – РМ Титан-БАТ Секюрити” – Пловдив.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Дружество по ЗЗД „Консорциум – РМ Титан-БАТ Секюрити” – Пловдив

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 288 от 03.10.2012 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00197-2012-0019
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:0 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Към момента на откриване на процедурата не е известна стойността, тъй като зависи от предложението на поканения да подаде оферта участник и постигнатите договорености.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител