Версия за печат

00243-2014-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485765

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, За: Розалия Хикова, Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

Място/места за контакт: ул. "Шейново" 19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Склада на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33695000

Описание:

Всички други продукти за нетерапевтични цели

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
420767.07 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагана единична цена; тежест: 40
Критерий: Качество; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 415 - 608022 от 11.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 40 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Хроно ООД, ул. "Граф Игнатиев" 53 вх. А ет. 1, България 1142, София, Тел.: 02 9505150

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 90683.09 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 90683.09 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 41 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ Диагностика ООД, ул. "Любата" 4-6, България 1407, София, Тел.: 02 9586493

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 70214 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 70214 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 42 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Диамед ООД, ул. "Жолио Кюри" 48, България 1113, София, Тел.: 02 9621766

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 57297.3 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 57297.3 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 43 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Софбиолайф ООД, жк. "Красно Село" ул. 691, бл. 2, ап. 6, България 1618, София, Тел.: 02 9813092

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 5421.6 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5421.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 44 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Емония Фарматех България ЕООД, жк. Редута, ул. Блага Димитрова 37, ап. 1, България 1505, София, Тел.: 02 9434855

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 24251.75 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 24251.75 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 45 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Грин БГ ООД, ул. Вършец 18, България 1517, София, Тел.: 02 9833926

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 5457.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5457.5 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 46 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ди Ем Джи Клиник ЕООД, ул. Ивайло 31А, ап. 7, България 1606, София, Тел.: 0878 508001

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 16526.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16526.5 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 47 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Бг Мед ООД, ул. Проф. Асен Златаров 10, България 1504, София, Тел.: 02 9757243

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 16400 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16400 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 48 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ридаком ЕООД, ул. Коломан, сграда Славия, офис 217, България 1618, София, Тел.: 02 9586568

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 10363.8 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10363.8 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 49 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Марвена Диагностика ООД, ул. Свети Киприян 44, България 1799, София, Тел.: 02 9748944

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 74677.03 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 74677.03 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 50 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Марвена ООД, ул. Проф. Асен Златаров 10, ап. 2, България 1504, София, Тел.: 02 9431180

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 48388.3 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48388.3 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 51 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Договор за доставка на лабораторни консумативи и реактиви
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Елпак Лизинг ЕООД, ул. Иван Богоров 12, ет. 2, България 9002, Варна, Тел.: 052 602360

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1086.2 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1086.2 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

.