Версия за печат

00243-2014-0004

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, За: Цветан Братоевски, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

Място/места за контакт: Цветан Братоевски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000, 50410000, 50421200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
52691.08 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00243-2014-0004

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 609555 от 19.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 53 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Евромед-7 ООД 175234413, ж.к. Христо Смирненски, бл. 32А, ет.12, ап. 58, България 1574, София, Тел.: 02 8322154

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1827 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1827 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 68 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
03.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Савена БГ ЕООД 200826569, ж.к. Борово, бл.12, ап.23, България 1680, София, Тел.: 02 8594389

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 9564 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9564 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 65 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Емикрон ЕООД 201110957, ж.к. Фондови Жилища, бл. 208, вх. Г, ет.7, ап.89, България 1233, София, Тел.: 0888 506627

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7253 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7253 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 64 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медицинска Техника Инженеринг ООД 831641528, ж.к. Младост 1, бл. 28Б,, България 1750, София, Тел.: 02 4627124

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 960 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 960 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 59 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дрегер Медикал България ЕООД 040463419, бул. Джеймс Баучер 2, България 1164, София, Тел.: 02 9634403

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4687.08 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4687.08 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 57 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Стеримед-93 ООД 040923312, бул. Тотлебен 7, България 1606, София, Тел.: 02 9520943

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 17340 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 17340 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 56 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Топ-Диагностика ООД 130284625, ул. Любата 4-6, България 1612, София, Тел.: 02 9586493

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3420 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3420 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 60 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Такел ЕООД 121023366, ул. Цанко Церовски 67, вх. А, ет.4, България 1680, София, Тел.: 02 9586387

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 7440 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7440 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 70 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
04.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Емидо ТМ ЕООД 131317925, ул. Милин Камък 41, България 1164, София, Тел.: 0888 565829

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 200 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор