Версия за печат

00243-2014-0004

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, За: Розалия Никова, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: hospital@sheynovo-ag.eu

Място/места за контакт: Розалия Никова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД, ул. "Шейново" 19, гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000, 50410000, 50421200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Услуги по ремонт и поддържане на апарати с Х (рентгенови) лъчи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
35840 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00243-2014-0004

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 609555 от 19.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 61 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Перитус ЕООД 202397944, ж.к. Красна поляна 2, бл.222, вх.Б, ет.1, ап.4, България 1373, София, Тел.: 0896 828325

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2388 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2388 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 66 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Нова Медикъл ООД 201250941, ж.к. Гоце Делчев, сграда Крит, бл. 22, вх. Г, ап. 6, България 1360, София, Тел.: 02 9894249

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 430 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 430 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 63 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Джи И Хелткеър България ЕООД 201952777, ж.к. СТЦ Интерпред, бул. Драган Цанков 36, офис 405Б, България 1504, София, Тел.: 02 9702040

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6420 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6420 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 67 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
30.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Жозер ЕООД 121435341, ж.к. Младост , бл. 443, вх. 1, ет. 1, ап. 9, България 1715, София, Тел.: 0888 522797

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 11940 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11940 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 55 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хроно ООД 130998890, ул. Граф Игнатиев 53. вх.А, ет.1, България 1766, София, Тел.: 02 9505150

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4200 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 71 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
04.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Александър Медика ЕООД 123620328, ул. "Граф Игнатиев" 33А ап. 9, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0887 507086

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1604 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1604 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 54 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Инфомед ЕООД 121155656, бул. "Витоша" 81, ет. 4, България 1463, София, Тел.: 02 4891700

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 504 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 504 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 52 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елпак Сервиз ЕООД 148050131, ул. Иван Богоров 12, ет.2, България 9002, Варна, Тел.: 052 602360

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 58 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 58 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 62 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Медиком 2000 ООД 121651976, ж.к. "Младост-3" бл. 321А, България 1712, София, Тел.: 02 9312409

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4200 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4200 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 69 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
04.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Сапекс-БГ ООД 121246967, бул. "Македония" 23, България 1606, София, Тел.: 02 9531298

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 160 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 160 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 58 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Елта 90М ООД 130469816, ул. "Дунав" 19, вх. А, ап. 2, България 1000, София, Тел.: 02 9839649

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3936 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3936 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор