Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. "Цар Борис III" № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на автомагистрала "Черно море"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Автомагистрала "Черно море" е ключов елемент на националната и европейската транспортна мрежа и е естествено продължение на автомагистрала "Тракия", свързвайки главните източни центрове на стопанско развитие по Черноморието - Варна и Бургас. Трасето е част от пътната инфраструктура на трансевропейски транспортен коридор VIII, който свързва региона на Черно море с Адриатика и има потенциал за осъществяване на комбинирани превози. За проекта за доизграждане на автомагистрала „Черно море“ е необходимо провеждане на цялостна процедура по ОВОС, чрез която предвид разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и ал. 4 на Закона за биологичното разнообразие, следва да се извърши и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Предвид необходимостта от изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта за доизграждане на автомагистрала "Черно море" и Доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони, етапите, които следва да се изпълнят от изпълнителя, са следните: • Информационно обезпечаване Запознаване с предоставените от Възложителя изходни данни за изготвяне на поръчката (предпроектни проучвания, избрано трасе, проведени геоложки проучвания, археологически проучвания и др.) Набавяне на допълнителна информация по реда на Закона за достъп до информация. • Подготовка и изработване на Задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС Провеждане на консултации по обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС със заинтересовани ведомства и организации като Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Басейнова дирекция, Областни администрации, Общински администрации, неправителствени организации и др. • Съгласуване на изготвеното Задание с компетентните органи – МОСВ и МЗ • Изготвяне на ОВОС и оценка за съвместимостта на проекта върху предмета и целите на опазване на защитени зони Подготвя се доклад за ОВОС, който оценява въздействията върху околната среда. Съгласно измененията на ЗБР (Закона за биологичното разнообразие) и ЗООС (Закон за опазване на околната среда) за територии, които попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, е необходимо освен оценка на въздействието върху околната среда, да се направи и оценка за съвместимост на съответното инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитената зона, в която попада. При преценка, че инвестиционното предложение е съвместимо, се изготвя доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната. • Подготовка и провеждане на обществени обсъждания на докладите • Представяне на докладите за ОВОС и ОС на заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ и при необходимост допълване и преработване на документацията по ОВОС и ОС.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
200000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71313440

Описание:

Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

20.10.2015 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ