Версия за печат

BG-София: Доставки/Услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставки/Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. "Цар Борис III" № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала "Хемус" (етап 1)

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга No.

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

София

код NUTS

BG411

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите

Изпълнителят следва да извърши следното: • Провеждане от името на Възложителя на необходимите съгласувателни процедури по изготвените проекти на подробни устройствени планове (ПУП) / парцеларни планове (ПП) за трасето на етап 1 от автомагистрала „Хемус“ с компетентните органи съгласно изискванията на чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ. Целта на дейността е издаване на заповеди от министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на отделните ПУП / ПП за етап 1 от автомагистрала „Хемус“; • Изготвяне на доклади за определяне на равностойното парично обезщетение за имотите, включени в съответния ПУП / ПП, при спазване на законовите изисквания, уреждащи тази материя. Към всеки от докладите за съответния ПУП / ПП е необходимо да се приложат самостоятелни оценителски доклади за всеки един имот, заедно с досие на имота; • Осъществяване на техническа помощ при провеждане на отчуждителни процедури, в това число изготвяне на проекти на исканията за отчуждаване със съпътстващите ги нормативно определени документи, както и представяне на разяснения по тях в случай на необходимост.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
300000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

70100000, 71356200, 79419000

Описание:

Услуги по подготовка за продажба, по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Услуги по оказване на техническа помощ
Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

26.01.2015 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ