Версия за печат

BG-София: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. "Цар Борис III" № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A-2 Ябланица до III-307; II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35.

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

AM "Хемус"

код NUTS

BG315

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Предмет на настоящата поръчка е проектирането и строителството на автомагистрален участък с дължина от около 59 км от автомагистрала "Хемус" (етап 1), разделен на две обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А-2 до ІІІ-307 с дължина от около 23 км и II-ра обособена позиция - участък от III-307 до II-35 с дължина от около 36 км. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. В изпълнение на дейностите е необходимо да се изготвят технически проекти, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък. Изпълнителят трябва да изпълни всички дейности, които гарантират реализирането на автомагистралното трасе в обхвата и по начина, дефинирани в идейния проект, в съответствие с изискванията на възложителя и договорните условия. Изпълнителят трябва да изготви технически и работни инвестиционни проекти, при спазване на принципните постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, като доразвие и конкретизира приетите решения в рамките на парцеларния план. След приемане на техническите проекти от възложителя, изпълнителят следва да ги съгласува със съответните ведомства и експлоатационни дружества, чиито съществуващи съоръжения или бъдещи планове за съоръжения са засегнати. Изпълнителят трябва да планира, получи необходимите разрешения и/или съгласувания, организира и изпълни всички необходими дейности за реализиране на проекта. Освен изпълнението на строителните дейности изпълнителят трябва: - да състави строителните книжа и екзекутивната документация за всяка част от възложените работи; - да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази поръчка; - да осигури терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се извършват работите.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
434000000 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233110, 71311220

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

II.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

26.01.2015 г. 

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: www.nra.bg; www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд: www.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A-2 Ябланица до III-307; II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" участък от А-2 до III-307
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обособена позиция от обществената поръчка е проектирането и строителството на участък от А-2 до III-307 от АМ "Хемус" с дължина от около 23 км. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. Изпълнителят трябва да изпълни всички дейности, които гарантират реализирането на автомагистралното трасе в обхвата и по начина, дефинирани в идейния проект, и в съответствие с изискванията на възложителя и договорните условия.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233110, 71311220

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

3) Количество или обем

Необходимо е да се изготвят технически проекти и работни инвестиционни проекти при спазване на принципните постановки на предоставения идеен инвестиционен проект, като следва да се доразвият и конкретизират приетите решения в рамките на парцеларния план. След приемане на техническите проекти от възложителя, изпълнителят следва да ги съгласува със съответните ведомства и експлоатационни дружества, чиито съществуващи съоръжения или бъдещи планове за съоръжения са засегнати. Изпълнителят трябва да планира, получи необходимите разрешения и/или съгласувания, организира и изпълни всички необходими дейности за реализиране на проекта. Освен изпълнението на строителните дейности изпълнителят трябва: - да състави строителните книжа и екзекутивната документация за всяка част от възложените работи; - да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази поръчка; - да осигури терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се извършват работите.

Прогнозна стойност, без да
168000000 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" участък от III-307 до II-35
1) Кратко описание

Предмет на настоящата обособена позиция от обществената поръчка е проектирането и строителството на участък от III-307 до II-35 от АМ "Хемус" с дължина от около 36 км. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. Изпълнителят трябва да изпълни всички дейности, които гарантират реализирането на автомагистралното трасе в обхвата и по начина, дефинирани в идейния проект, и в съответствие с изискванията на възложителя и договорните условия.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233110, 71311220

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

3) Количество или обем

Необходимо е да се изготвят технически проекти и работни инвестиционни проекти, при спазване на принципните постановки на предоставения идеен инвестиционен проект, като следва да се доразвият и конкретизират приетите решения в рамките на парцеларния план. След приемане на техническите проекти от възложителя, изпълнителят следва да ги съгласува със съответните ведомства и експлоатационни дружества, чиито съществуващи съоръжения или бъдещи планове за съоръжения са засегнати. Изпълнителят трябва да планира, получи необходимите разрешения и/или съгласувания, организира и изпълни всички необходими дейности за реализиране на проекта. Освен изпълнението на строителните дейности изпълнителят трябва: - да състави строителните книжа и екзекутивната документация за всяка част от възложените работи; - да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази поръчка; - да осигури терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се извършват работите.

Прогнозна стойност, без да
266000000 BGN