Версия за печат

00616-2014-0017

BG-Якоруда: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, РБългария 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: на горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции” Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: територията на община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път; Пътят, предмет на инвестицията по проекта, се намират в землищата на с. Смолево и с. Бел Камен. В настоящия момент пътят е в експлоатация, но движението по него е затруднено поради множество дупки, пропадания, запушване на съоръжения и т.н. Проектното решение предвижда рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м. Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа. Проектното решение предвижда подмяна на всички етернитови водопроводни клонове в село Конарско. Общата дължина на подменяните участъци ф 90 ПЕВП е 5097 м и сградни водопроводни отклонения ф 25 ПЕВП – 450 броя с дължина 2700 м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332000, 45231300, 45233140

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Пътни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м.; 2. реконструкция на водопроводната мрежа в село Конарско с дължина 7 797 м.

Прогнозна стойност без ДДС
5603995.48 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

210


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер, както следва: - За обособена позиция №1 - 39 000,00 лв. - За обособена позиция №2 - 16 000,00 лв. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора за съответната обособена позици Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Якоруда и със срок на валидност – най-малко 3 (три) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина на плащане са уредени в чл. 3 от проекта на договор:Плащането на цената се извършва както следва: Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от общата стойност на договора ще бъде изплатено само след представяне на банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сума в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане, както и на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена в срок до 30 дни от датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Междинни плащания – в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на последното настъпило събитие, както следва: Подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата, Представяне на фактура/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Окончателно плащане в размер на 50 % от стойността на договора – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да се откаже от авансовото плащане. Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в представените от него фактури.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; • за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 6. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 7. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 8. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 9. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 10. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 11. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. Изискванията по т. 1, 6, 8 и 9, се отнасят за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата от т. 1 до 11 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители за тях се прилагат само изискванията по т. 1, т. 10 и т. 11 Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП; Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи............ Продължава в Раздел VI.3)

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 - „Документи за подбор” – документи и образци: а) Оферта за участие и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; б) Представяне на участика, към образеца се прилагат: •Декларацията по буква ж)•Заверено копие на Удостоверение или Декларация, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на съответната група и категория строежи, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката; в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; д) Регистрационни документи на участника: За юридически лица и ЕТ - копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. За физически лица – копие от документа за самоличност; За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод*; Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващ обединението, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП. Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие от документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Забележка: На основание чл. 56, ал. 4 от ЗОП, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП и удостоверението за актуално състояние (чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се представят в официален превод* на български език. е) Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; ж) Декларация по чл. 47 ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ЗОП; з) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; и) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; л) Доказателства за техническите възможности и квалификация; м)Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър); н) Декларация за участието на подизпълнители; о) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; п) Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите (посочва се в офертата/заявлението); р) Декларация от членовете на обединението;....... Продължава в Раздел VI.3)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: • Удостоверение от банка, доказващо достъп на участника до собствени финансови ресурси. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансовите ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране). или • Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние.
Минимални изисквания: • Участникът да има Достъп на участника до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, както следва: За Обособена позиция 1: в размер не по-малък от 1 957 161 лв. За Обособена позиция 2: в размер не по-малък от 844 835 лв. • Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Списък на строителство с предмет, еднакъв или подобен с предмета на съответната обособена позиция, изпълнено от участника през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите. За посоченото от участника еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство задължително се представят: - удостоверение за добро изпълнение, което съдържа задължително: стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали строителството е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат дата и подпис на издателя, както и данни за контакт. Или - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която включва данни за компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; • Списък на техническите лица, в който е посочено образованието, професионалната квалификация или професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания. Към списъка се прилагат и декларации от лицата, посочени в него, че са на разположение. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за техническите възможности и/или квалификация. • Сертификати, които трябва да са с обхват, съответстващ на предмета на съответната обособена позиция и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Минимални изисквания: • Участникът, през последните 5 години да е изпълнявал строителство с предмет, подобен предмета на съответната обособена позиция за която участва. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. За строителство с предмет, подобен предмета на съответната обособена позиция, възложителя ще приема: - за обособена позиция 1 – изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътна мрежа - за обособена позиция 2 - изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. • В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: • Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше строително образование, професионален опит от минимум 7 (седем) години и участие като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 2 обекта с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. • Технически ръководител (само за обособена позиция 2 - 1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „ВиК” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. • Технически ръководител (само за обособена позиция 1 - 1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. • Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството. • Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. • Участникът да има внедрени: - система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; - система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен; - система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за техническите възможности и/или квалификация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката - П1; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок -П2; тежест: 20
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, зала на Общински съвет

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето..РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел III.1.4) :Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съдебен регистър, или 3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Продължение от Раздел III.2.1): с) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната от Национална агенция за приходите, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. т) Декларация за оглед на обекта ;ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” с приложени:Строителна програма и Линеен план - график за изпълнение на поръчката и Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ако е приложимо); на ПЛИК № 3 - „Предлагана цена” - „Ценово предложение” и се прилагат количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е уреден в чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Рехабилитация на общински път
1) Кратко описание

Рехабилитация на общински път; Пътят, предмет на инвестицията по проекта, се намират в землищата на с. Смолево и с. Бел Камен. В настоящия момент пътят е в експлоатация, но движението по него е затруднено поради множество дупки, пропадания, запушване на съоръжения и т.н. Проектното решение предвижда рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м. Обособена позиция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
3914323.95 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 210

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на селищна водопроводна мрежа
1) Кратко описание

Реконструкция на селищна водопроводна мрежа. Проектното решение предвижда подмяна на всички етернитови водопроводни клонове в село Конарско. Общата дължина на подменяните участъци ф 90 ПЕВП е 5097 м и сградни водопроводни отклонения ф 25 ПЕВП – 450 броя с дължина 2700 м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232151

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

3) Количество или обем

реконструкция на водопроводната мрежа в село Конарско с дължина 7 797 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
1689671.53 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 210