Версия за печат

00240-2014-0028

BG-Чирпан: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чирпан, пл.Съединение №1, За: Венета Денева, България 6200, Чирпан, Тел.: 0416 99623, E-mail: kmet@chirpan.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chirpan.bg.

Адрес на профила на купувача: www.chirpan.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Рупките, община Чирпан
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата открита процедура е „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките” За изпълнението на обществената поръчка се предвиждат следните мерки: Подмяна на настилката и цялостна рехабилитация на настилката чрез прилагане на синтетична ударопоглъщаща такава за зоните на игра, както и настилка от тротоарни плочи за алеите и добавяне на алея вход/изход за детската площадка и подход към беседката. Предвидени са паркови елементи – беседка, пейки и кошчета за отпадъци,комплекти от маса с пейки. Предвижда се изграждане на детска площадка с площ 206,1 м2 за възрастова група от 3 до 12 години със следните съоръжения: -детска пързалка; -детска люлка-клатушка; -двойна люлка тип махало; -въртележка; -детска беседка; Предвидена е ограда с дървени ламели с профил, импрегнирани и лакирани. Отделните видове работи са подробно описани в приложената Количествена сметка. Строежът е пета категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и чл. 10 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 37535200, 45112710

Описание:

Строителни и монтажни работи
Оборудване за площадки за игри
Строителни работи по оформяне на зелени площи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата открита процедура е „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките”. За изпълнението на обществената поръчка се предвиждат следните мерки: Подмяна на настилката и цялостна рехабилитация на настилката чрез прилагане на синтетична ударопоглъщаща такава за зоните на игра, както и настилка от ротоарни плочи за алеите и добавяне на алея вход/изход за детската площадка и подход към беседката. Предвидени са паркови елементи – беседка, пейки и кошчета за отпадъци, комплекти от маса с пейки. Предвижда се изграждане на детска площадка с площ 206,1 м2 за възрастова група от 3 до 12 години със следните съоръжения: -детска пързалка; -детска люлка-клатушка; -двойна люлка тип махало; -въртележка; -детска беседка; Предвидена е ограда с дървени ламели с профил, импрегнирани и лакирани. Отделните видове работи са подробно описани в приложената Количествена сметка. Строежът е пета категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и чл. 10 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

Прогнозна стойност без ДДС
39098.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 390.00 лв. (триста и деветдесет лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава от участника, след получаване на обосновано искане от страна на Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG 58 CECB 9790 3347 2667 00 BIC: CECBBGSF БАНКА: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Стара Загора, представителство Чирпан В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея е изрично записано, че: е безусловна и неотменима; е в полза на Възложителя; е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора; има възможност за нейното усвояване на части. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Аванс, в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Авансът е платим в срок до 10 (десет) работни дни след получаване на уведомително писмо от ДФ „Земеделие“ с решение за съгласуване на проведената обществена поръчка срещу представена оригинална фактура. 2. Окончателно плащане, в размер на останалите 50% (петдесет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждане в експлоатация на обекта, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представен окончателен доклад, съгласно изискванията на ЗУТ, срещу представена оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта за участие – попълва се Образец № 1. 3. Административни сведения - попълва се Образец № 2. 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – попълва се Образец № 3. 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4. 6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице. 7. Удостоверение за актуално състояние. 8. Документ за внесена гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация. 9. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълват се Образци № 5 10. Декларация за обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 6. 11. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка – попълва се Образец № 7. 12. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация – само за участници, които са обединения/консорциуми. 13. Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец № 8 – само за участници, които са обединения/консорциуми. 14. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, и попълващо, и подписващо документите, които са общи за обединението, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението – само за участници, които са обединения/консорциуми. 15. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец № 9. 16. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 10 от всеки от подизпълнителите. 17.Списък на строителството за извършване на СМР за изграждане и/или реконструкция на зелени площи, изпълнени през последните пет години, до момента на подаване на офертата (Образец № 11), 18.Копие от валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон към него, съгласно изискванията на настоящата документация – по отношение на български лица. За чуждестранните лица се прилага декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния им закон. 19.Валидни сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление за околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни. 20.Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка (Образец № 15) Автобиография (Образец № 12), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта. 21.Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 13). 22.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) 23.Декларация, че участниците ще използват материали снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката (Образец № 17). 24.ПЛИК № 2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец № 16, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към ценовата и техническата оферта”, т. 1 „Изисквания към съдържанието на техническата оферта” на настоящата документация. 25.ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец № 14, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към ценовата и техническата оферта”, т. 2 „Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта” на настоящата документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изисква
Минимални изисквания: Не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на строителството за извършване на СМР за изграждане и/или реконструкция на зелени площи, изпълнени през последните пет години, до момента на подаване на офертата, придружен от препоръки за добро изпълнение 1.1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 1.2.удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 1.3.копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности В случай, че обектът е изпълняван в обединение документите по т.1.1, 1.2. и 1.3 са издадени на обединението – изпълнителя на обекта, следва да се представи копие от договора за разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който категорично да е видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение/подизпълнител в настоящата процедура. 2. Копие от валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон към него, съгласно изискванията на настоящата документация – по отношение на български лица. За чуждестранните лица се прилага декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния им закон. 3. Валидни сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление за околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 4. Списък на техническите лица, съгласно минималните изискванията, които участникът ще използва при изпълнението на поръчката. 5. Доказателства за професионалната квалификация и опита на ключовите експерти: посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството в Образец №12.
Минимални изисквания: За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да: 1.докаже опит при изпълнението през последните пет години, до момента на подаване на офертата за участие в процедурата, на поне един обект за извършване на СМР за изграждане и/или реконструкция на зелени площи. В случай че участникът е обединение, изискването се прилага за обединението като цяло. Обектът следва да бъде успешно изпълнен в период от пет години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, за което се представят съответните доказателства. 2. е вписан в ЦПРС, за български лица или да притежава удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон за чуждестранни лица за строеж пета категория. 3. да докаже наличието на сертификати за внедрени система за управление на качеството ISO 9001:2008 и система за управление за околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 4. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови експерти и специалисти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: 4.1. Технически ръководител - да отговаря на условията на чл. 163а от ЗУТ и да има минимум 10 години професионален опит като строителен инженер или строителен техник, както и опит като технически ръководител. 4.2. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – да притежава актуално удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно, както и минимум 3 години професионален опит на тази позиция. 4.3. Геодезист – да притежава висше образование по специалност „Геодезия” или еквивалентна и минимум 5 години стаж по специалността. Изискването се прилага общо за обединението, като удостоверението по т.4.2. може да се представи от един или повече от членовете на обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ; тежест: 50
Показател: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ; тежест: 30
Показател: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 587452 от 24.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се публикува на официалния интернет адрес на Община Чирпан www.chirpan.bg, в профила на купувача, в първия работен ден, следващ деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. Възложителят може да предоставя документация на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи се изисква заплащането на документацията (20 (двадесет) лв). Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена до крайния срок за получаване на офертите, в касата на Община Чирпан, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Чирпан, пл.Съединение №1, гр.Чирпан

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони, Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Стратегията за местно развитие на "Местна инициативна група Чирпан".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от решението, което се обжалва. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава едновременно до възложителя, чието решение се обжалва. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато предварително изпълнение.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ