01073-2014-0005

BG-Мъглиж: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мъглиж, пл. "Трети март" № 32, За: Зорница Светославова, Република България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3322, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: Община Мъглиж

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.maglizh.com.

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.com/old/index.php?option=com_content&view=category&id=82&Itemid=481.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Мъглиж”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Мъглиж
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изработване на проект на общ устройствен план на Община Мъглиж. Изпълнението на поръчката включва изработване на ОУПО. Изработването на плана задължително включва и изготвянето на екологична оценка и се извършва на два етапа: - Изработване на предварителен проект на ОУПО. - Изработване на окончателния проект на ОУПО.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на поръчката включва изработване на ОУПО и следва да се осъществява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство, съгласно дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- Стара Загора и Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство, и съгласно „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Мъглиж”. Изработването на плана задължително включва и изготвянето на екологична оценка и се извършва на два етапа: - Изработване на предварителен проект на ОУПО. - Изработване на окончателния проект на ОУПО. Прогнозната цена на поръчката е 120 000 лв., от които 100 000 лв. – за проекта на ОУПО и 20 000 лв. за изготвяне на екологична оценка. /посочените суми за без вкл. ДДС/.

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й: Гаранцията за участие е в размер на 1200 (хиляда и двеста) лв. Гаранцията за участие може да се внесе под формата на парична сума по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на парична сума по банков път, това следва да стане по следната бюджетна сметка на община Мъглиж: ИНВЕСТБАНК АД, клон София - Арсеналски; IBAN: BG49 IORT 8038 3300 3885 00; BIC: IORT BGSF. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе под формата на парична сума по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по следната бюджетна сметка на община Мъглиж: с IBAN: BG49 IORT 8038 3300 3885 00, BIC код IORT BGSF, банка ИНВЕСТБАНК АД, клон София – Арсеналски. В случай че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на община Мъглиж при предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3.Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди участникът, определен за изпълнител да представи определената гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява от Община Мъглиж и МИП в съответствие с договорените условия в Споразумение № РД-06-77/ 28.07.2014 г. Общата цена по договора се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следния начин: Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) се осъществява в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на получаване на авансово финансово подпомагане, съгласно сключеното споразумение с МИП, вследствие на подписване на договор и представяне от Изпълнителя на фактура за авансово плащане. Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане към определения за Изпълнител. Междинно плащане в размер на 50 % (петдесет процента) се запаща във фаза предварителен проект на ОУПО (вкл. ЕО и ОС), в срок до 10 (десест) календарни дни от датата на одобрение с решение на Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) за приемане на Предварителен проект на ОУПО и получаване на останалата част на финансовото подпомагане съгл. сключеното споразумение. Окончателно плащане в размер на 30 % (тридесет процента) се заплаща в срок до 10 (десет) календарни дни след приемане на окончателния проект на ОУПО от Общински съвет Мъглиж и представена от определения за Изпълнител фактура за окончателно плащане.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът/кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Данъчна и ДДС регистрация. Възложителят ще отстрани от участие лицата, които не отговарят на изискванията на техническата спецификация, на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, т. 4 и т. 5 и ал.5, т. 1 и т. 2 от ЗОП и които не представят документите по чл.56 от ЗОП, описани в обявлението и документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък - декларация, съдържаща списък с изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката, общо за последните три години (считано от датата на подаване на офертата). Декларацията следва да включва наименование на услугата, стойност, дата на изпълнение и получател и да бъде придружена за доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък-декларация с екип за изпълнение, включващ ключовите и други (неключови) експерти, които ще отговарят и участват в изпълнението напредмета на поръчката; 3. Заверено копие от Сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалент с обхват подготовка и управление на проекти.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил през последните три години считано от датата на подаване на офертата не по-малко от 1 /един/ договор еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка Забележка: Навсякаде в документацията под „дейности, сходни или еднакви с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по изработване на устройствена схема и/или общ устройствен план и/или подробен устройствен план с обхват минимум 1 квартал и/или изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. 2.Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица - ключови експерти (КЕ) и други (неключови) експерти (НКЕ), които притежават необходимата професионална квалификация и опит, включващ най-малко следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един от тях: - КЕ Ръководител екип – висше образование, магистър по Архитектура/Урбанизъм/ или еквивалентни, с ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г.; Участие в минимум 2 разработки в област планиране/проектиране на селищни структури и/или системи или части от тях, вкл. Ръководител (Главен проектант) на 1 от тях; - КЕ Селищна мрежа и устройство на урбанизирани територии - висше образование, магистър по Архитектура/Урбанизъм/, с ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г.; Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на селищни структури и/или системи или части от тях или еквивалентни; - КЕ Недвижимо културно наследство - висше образование, магистър по Архитектура/Урбанизъм/, с ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г., вписан в публичния регистър по чл.165 от ЗКН, Участие в 1 разработка в област опазване на култ.наследство или екв.; - КЕ Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи – висше образование, магистър инженер по Транспортно строителство/екв, с ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г.; Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на транспортни системи, като част от устройствена схема или устройствен план; - КЕ Водоснабдяване и канализация - висше образование, магистър инженер по Водоснабдяване и Канализация/екв, с ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г., Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на водоснабдяване или канализац. мрежи/системи, като част от от устройствена схема или устройствен план; - КЕ Електроснабдяване и съобщения - висше образование, магистър инженер по Електроенергетика и обзавеждане/Електротехника/ или еквивалентни, с ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г., Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на електрически мрежи/системи или екв., като част от от устройствена схема или устройствен план; - КЕ Зелена система - висше образование, магистър по Ландшафтна архитектура/ или еквивалентни, с ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г., Участие в 1 разработка в област планиране/проектиране на зелени системи или екв. като част от устройствена схема или устройствен план; - КЕ Географски информационни системи – висше образование, магистър по Геодезия/ГИС/Картография/, ППП в областта на професионалната си квалификация, валидна за 2014 г., Участие в 1 разработка, свързана с изработването на устройствена схема или устройствен план; - НКЕ Екология – висше образование, магистър по Екология/Науки за земята/ ; - НКЕ Икономически анализи и прогнози - висше образование, магистър по Икономика/ ; - НКЕ Социално-демографски анализи и прогнози - висше образование, магистър по География/Социология/Демография/ . Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в Екипа на Участника. 3. Участникът следва да е сертифициран по ISO 9001: 2008 или еквивалент с обхват подготовка и управление на проекти.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

чл. 230 от ЗУТ, чл. 10 от ЗКАИП, чл. 165 от ЗКН

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническото предложение за изпълнение на поръчката - ТП; тежест: 70
Показател: Цена за изпълнение на поръчката -ЦП; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да я изтеглят от Профила на купувача на официалния сайт на Община Мъглиж www.maglizh.com . Документацията за участие е публикувана и достъпна от деня на публикуване на обявлението в РОП, на интернет страницата на Община Мъглиж, рубрика „Профил на купувача‘‘. Желаещите да я получат е достатъчно да я изтеглят свободно и безплатно от профила на купувача на Възложителя. Ако лицата желаят да получат документацията и на хартиен носител, същата може да бъде получена всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в сградата на общината /деловодство/, пл. "Трети март" № 32, срещу заплащане на сумата от 30 /тридесет/ лева. В случай, че желаят документацията да им бъде изпратена, то изпращането става чрез куриер за сметка на заинтересованото лице, след получаване на писмено искане с посочени данни за адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакти.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. Мъглиж, пл. "Трети март"32, заседателна зала на Община Мъглиж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.2.3.Технически възможности - минимални изисквания: *Забележка: Участникът може да предложи и други експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на Възложителя и документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ