Версия за печат

00616-2014-0016

BG-Якоруда: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, РБългария 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: на горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор, по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: територията на община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят ще осъществява функциите по строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, като е предвидено да извършва следните дейности: • Упражняване на непрекъснат строителен надзор; • Координиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора; • Осигуряване на качествено изпълнение на СМР, гарантиращо постигане на основните технологични параметри и нормалната експлоатация на обекта за гаранционните срокове на видовете СМР; • Осигуряване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите, с оглед избягване на бъдещи имуществени претенции, свързани с изпълнението на СМР по количество и качество, както и ясно дефиниране на отговорностите, свързани с бъдещи дефекти на обектите; • Контрол по спазване плана по безопасност и здраве (ПБЗ) и Наредба №2/ 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; • Упражняване на инвеститорски контрол по спазване на: количествата и качеството на изпълняваните СМР, единичните анализни цени на всички видове работи от КСС, спазване на Линейния календарен график; • Подписване на количествените и количествено-стойностните сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; • Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 / 2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи; • Изготвяне на ежемесечни доклади за хода на СМР, относно спазване изискванията по ЗЗБУТ, ЗУТ, ТС2009 на НАПИ, графиците и диаграмите и наличието на нередности, констатирани от него; • Участие в изготвянето на екзекутивната документация, необходима за предаване на органа, издал разрешението за строеж; • Съставяне на констативен акт обр.15 след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя, проектанта и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; • Изготвяне на окончателен доклад до възложителя относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация, заедно с технически паспорт на обекта, съставен на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.). • Внасяне в ДНСК на писмено искане от името на възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. • Участие в заседанията на Държавната приемателна комисия и запознаването й с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. Услугата се извършва съгласно действащите в Република България нормативни актове в съответната област.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложеното към указанията за участие техническо задание

Прогнозна стойност без ДДС
66000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 660 (шестстотин и шестдесет) лева. 2. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда 3. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора. 3. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане (30 % от възнаграждението по чл. 3.1.) в размер на .................. (....................................................................) лева без ДДС и ................ (............................................) лева ДДС. Авансът се изплаща в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на одобряване на проведената открита процедура и договора от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и подписване на Протокол Обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Окончателно плащане на възнаграждението по чл. 3.1. в размер на ....................... (....................................................................) лева без ДДС и ................ (............................................) лева ДДС. Плащането ще се извърши в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след предаване на техническата документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, в т. ч. изготвения окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и техническия паспорт на строежа, след издаване на разрешение за ползване на строежа от ДНСК . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста:„Разходът е за безвъзмездна помощ по договор с рег. № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. на ДФЗ” и наименованието на проекта.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; • за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 6. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 7. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 8. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 9. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 10. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 11. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. Изискванията по т. 1, 6, 8 и 9, се отнасят за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата от т. 1 до 11 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители за тях се прилагат само изискванията по т. 1, т. 10 и т. 11 Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП; Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи............ Продължава в Раздел VI.3)

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 - „Документи за подбор” – документи и образци:а) Оферта за участие и списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника; б) Представяне на участика , към образеца се прилагат: • Декларацията по буква ж); в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката; г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката;д) Регистрационни документи на участника: За юридически лица и ЕТ - копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. За физически лица – копие от документа за самоличност; За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод*; Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващ обединението, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП. Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие от документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Забележка: На основание чл. 56, ал. 4 от ЗОП, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП и удостоверението за актуално състояние (чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се представят в официален превод* на български език.) е) Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;ж) Декларация по чл. 47 ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1,2 и 5 от ЗОП; з) Декларация за приемане на условията в проекта на договор;и) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника; л) Доказателства за техническите възможности и квалификация;м) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър); н) Декларация за участието на подизпълнители; о) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. п) Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите (посочва се в офертата/заявлението – съгласно приложението); р) Декларация от членовете на обединението; ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” , посочват се предложенията на участника по показателите „Срок за изготвяне на технически паспорт на строежа” и „Срок за изготвяне на окончателен доклад след приключване на строително-монтажните работи” • Програма за изпълнение за изпълнение на дейностите; ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: • Наличието на финансовия ресурс се доказва с един или няколко от следните документи: • Удостоверение от банка; • Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.
Минимални изисквания: • Участникът трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 33 000 лева без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Списък на услугите за упражняване на Строителен надзор, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата с посочени: наименование на съответната услуга; стойността; датата; Възложител;За извършените услуги за Строителен надзор, задължително се представят и Удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган или се посочва Публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. • Сертификат за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, който трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. • Заверено копие от валидно към датата на подаване на офертата удостоверение, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.) или или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. • Списък на техническите лица, в който е посочено образованието, професионалната квалификация или професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания. Към списъка се прилагат и декларации от лицата, посочени в него, че са на разположение.
Минимални изисквания: • През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил минимум 3 (три) услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за упражняване на Строителен надзор/. • Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на упражняването на Строителен надзор; • Участникът, трябва да притежава към датата на подаване на офертата, валидно удостоверение, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.). • В Екипа на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Ключов експерт 1 - Ръководител на надзорен екип (1 бр.) – да притежава висше строително образование, професионален опит от минимум 7 (седем) години и и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 2 обекта с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 2 – Инженер ВиК (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „ВиК” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 3 – Инженер Пътно строителство (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 4 – Инженер Геодезист (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Геодезия” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 5 - Координатор безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер. Да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изготвяне на технически паспорт за строежа (посочва се в календарни дни); тежест: 20
Показател: Срок за изготвяне на окончателен доклад след приключване на строително-монтажните работи (посочва се в календарни дни); тежест: 30
Показател: Ценово предложение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, зала на Общински съвет

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето..РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел III.1.4) :Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съдебен регистър, или 3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е уреден в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ