Версия за печат

00334-2014-0023

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 575 от 21.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Агенция "Митници", Централно митническо управление

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Митническа дейност


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Абонаментно обслужване на програмен продукт "Бизнес процесор Конто 66" за нуждите на Агенция "Митници"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на възлаганата обществена поръчка, определено по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е „предоставяне на услуга”. Предметът на предоставяната с настоящата обществена поръчка услуга е предоставяне правата за ползване и абонаментно поддържане на счетоводна система Конто в Агенция „Митници”, включващо Бизнес процесор Конто 66 с подсистема за въвеждане и отчитане на движението на отнети и изоставени в полза на държавата стоки в централизирана база данни.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 548 от 05.11.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 334-2014-23
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.11.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Подадената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. По време на преговорите не беше постигнато отстраняване на несъответствието и привеждане на офертата в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. Предвид невъзможността да бъде постигнато договаряне и във връзка с несъответствието на предложението на Участника с предварително обявените условия прекратявам процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 2.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: Главен секретар